• 20-22. 11. 2014 r.

  41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

 • 15. 11. 2014 r.

  V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty

 • 12. 11. 2014 r.

  Debata oświatowa

 • 11. 11. 2014 r.

  25. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

Karta powinna obowiązywać we wszystkich szkołach publicznych

Konferencja prezesa ZNP poświęcona uchwałom i stanowiskom 41. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

— Jesteśmy przekonani o wysokiej randze społecznej zawodu nauczyciela, jak i o konieczności zachowania wysokiej jakości pracy dydaktycznej. Na poparcie naszych słów mogę przytoczyć szereg badań okazujących, iż polska szkoła to dobra szkoła z kompetentną i wykształconą kadrą — mówił dziś (24. 11. 2014) prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Polska, która w 2003 r. była poniżej średniej OECD, w 2012 r. uzyskała w międzynarodowym badaniu PISA wyniki znacznie powyżej średniej OECD. Z tegorocznego rankingu OECD „Better Life Index” wynika, że mamy drugi najlepszy system oświaty wśród wysokorozwiniętych krajów! Kolejnym dowodem na wysoki poziom polskiego systemu edukacji jest raport „Krzywa nauczania” opracowywany w firmie „Pearson”. W tym roku awansowaliśmy na 10. miejsce na świecie i 5. w Europie.

— Polska szkoła dobrze uczy. Jesteśmy przekonani, że trzeba nie tylko poprawiać warunki nauki i pracy w szkołach, ale także w sposób szczególny otoczyć troską status zawodowy nauczycieli, by nie dopuścić do sytuacji, w której w wyniku drastycznej zmiany statusu pedagogów, pogorszy się jakość kształcenia. Widzimy takie zagrożenie w postaci przekazywania szkół samorządowych innym podmiotom — mówił szef Związku.

Jak podaje Instytut Badań Edukacyjnych tylko w 2012 roku gminy przekazały stowarzyszeniom 244 szkoły podstawowe, a organom komercyjnym 17. — Nie stało się tak, jak prognozowali autorzy zapisu umożliwiającego oddawanie szkół lokalnym stowarzyszeniom. Okazuje się, że ten przepis wykorzystywany jest do obchodzenia Karty Nauczyciela. Oddanie samorządowej szkoły stowarzyszeniu ma najczęściej jeden cel: oszczędności. Oszczędności kosztem pracowników — mówił prezes Sławomir Broniarz. — Dlatego Związek domaga się wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających stosowanie w całości przepisów Karty Nauczyciela wobec nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Tym problemem zajął się 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, który zakończył się w minioną sobotę, 22 listopada.

41. Zjazd podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i art. 91b ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim norma ta dotyczy przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego — z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Delegaci ZNP zajęli się także innymi ważnymi sprawami. W stanowiskach zjazdowych ZNP domaga się m.in.:

— stałych podwyżek: wprowadzenia finansowania wynagrodzeń nauczycieli z dotacji celowej budżetu państwa oraz stworzenia rozwiązań systemowych, które zapewnią nauczycielom stały wzrost wynagrodzeń;

— wprowadzenia zapisów ustawowych gwarantujących wzrost procentowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczycieli;

— corocznego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a także powrotu do zasady, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku;

— podjęcia skutecznych działań na rzecz bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy nauczycieli;

— wprowadzenia mechanizmu corocznego realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego minimum o jeden punkt proc.;

— wprowadzenia w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zmian polegających na ustaleniu w jednej tabeli minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez podziału na części A i B;

— objęcia przedszkoli subwencją oświatową;

— zmiany zasad wspierania oświaty niepublicznej ze środków publicznych;

— podporządkowania kuratorów oświaty ministrowi edukacji oraz przywrócenia im uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów prowadzących w zakresie kształtowania sieci szkół, likwidacji i przekształceń jednostek systemu oświaty, wyboru i oceny pracy dyrektora szkoły, kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół;

— wdrożenia regulacji prawnych mających na celu zapewnienie warunków niezbędnych do rzeczywistej realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, odbudowanie efektywnego i skutecznego doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

— waloryzacji, które zabezpieczą realną wartość świadczeń, podniesienia kwoty minimum egzystencji, która dziś wynosi 427,86 zł i kwoty minimum socjalnego wynoszącej obecnie 1068,76 zł, zwiększenia pomocy społecznej dla najuboższych, pozbawionych świadczeń z uwagi na niskie progi dochodowe, przeciwdziałania wykluczeniu seniorów z życia społecznego.

Poniżej link do uchwał i stanowisk XLI Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP:
http://www.znp.edu.pl/element/2182/XLI_Krajowy_Zjazd_Delegatow_ZNP

 

Zestawienie wyników ankiety dotyczącej rządowego podręcznika „Nasz elementarz”

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawia wyniki ankiety dotyczącej opinii na temat rządowego podręcznika „Nasz elementarz” przeprowadzonej wśród nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych w oddziałach ZNP: Łódź-Górna, Łask, Piotrków Trybunalski i Głowno.

1. Jak Pani/Pan ocenia podręcznik „Nasz elementarz” pod względem:

 

Bardzo dobrze

Dobrze

Negatywnie

merytorycznym

2

76

86

dydaktycznym

3

76

85

wychowawczym

1

110

48

językowym

4

89

63

2. Czy nauczyciel powinien mieć możliwość wyboru podręcznika?
TAK — 155
NIE — 0

3. Czy jakość pracy z uczniem z wykorzystaniem nowego podręcznika uległa:
Poprawie — 0
Pozostała na tym samym poziomie — 31
Pogorszyło się — 127

4. Czy dostępne na rynku wydawniczym materiały ćwiczeniowe są spójne z treściami zawartymi w „Naszym elementarzu”?
TAK — 40
Nie w pełni — 117
NIE — 8

5. Czy proponowane nauczycielowi pomoce dydaktyczne w pełni zabezpieczają potrzeby ucznia?
TAK — 0
Nie w pełni — 39
NIE — 126

W badaniu wzięło udział 165 nauczycieli klas pierwszych szkoły podstawowej.

Uwagi:

1. Książka jest bardzo złej jakości — wypadają kartki.

2. Podręcznik nie jest dostosowany do potrzeb dzieci 6-letnich. Bardzo krótki okres bezliterowy, jaki zaproponowano w w/w podręczniku, jest sprzeczny z rocznym przygotowaniem przedszkolnym dla dzieci. Według programu dzieci mają głoskować tylko proste wyrazy, nie poznają liter. Zbyt krótki jest też okres na przygotowanie manualne dzieci, tak aby mogły pisać litery w liniaturze.

3. Wprowadzanie 2 liter tygodniowo jest sprzeczne z metodyką wprowadzania liter dla dzieci 6-letnich. Nie ma dostatecznego czasu na utrwalanie liter drukowanych nie mówiąc już o dostatecznym opanowaniu umiejętności pisania danej litery. Takiego zdania są też metodycy. Zmiana tempa wprowadzenia litery sprawi, że tematyka w/w podręcznika nie będzie przystawała do rzeczywistości np. czytanki związane z Bożym Narodzeniem realizowane będą w okresie wiosennym.

4. Kontrowersyjna jest również kolejność wprowadzania liter np. prawie jednoczesne „u” i „ó”.

 

W zakładce PUBLIKACJE zamieściliśmy dwa raporty Instytutu Badań Edukacyjnych:

• Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012
• Raport o stanie edukacji 2013

Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012

Raport opisuje zmiany w sieci szkół podstawowych dokonane w latach 2007-2012 przez gminy oraz pozostałe organy prowadzące. Przedmiotem analiz jest zamykanie i otwieranie szkół, zmiana organu prowadzącego szkoły, zmiana złożoności (filie, szkoły samodzielne, zespoły szkół) oraz zmiana stopnia organizacji (prowadzone klasy w szkołach podstawowych).

Jedną z głównych przyczyn zmian w lokalnych sieciach szkolnych jest niż demograficzny. W latach 2007–2012 liczba uczniów szkół podstawowych spadła o 9,1%, a liczba uczniów gimnazjów o 20,3%. Liczba uczniów spada najszybciej na terenach wiejskich i peryferyjnych, podczas gdy w niektórych miastach i obszarach podmiejskich zaczyna rosnąć. Niż demograficzny w szkołach podstawowych dobiega końca, jednak w gimnazjach trwa nadal.

W latach 2007-2012 zostało zamkniętych 954 szkół podstawowych. Były to przede wszystkim decyzje gmin (90% likwidacji). Najczęściej zamykane są szkoły podstawowe z oddziałami łączonymi, filie szkół, a także szkoły prowadzące tylko nauczanie początkowe. W badanym okresie gminy zamknęły tylko niewielką liczbę gimnazjów.

Raport o stanie edukacji 2013

Polscy 15-latkowie mają jeden z najwyższych poziomów kompetencji w Europie, na co wskazują wyniki międzynarodowego badania PISA. To w dużym stopniu zasługa nauczycieli i im też w znacznym stopniu poświęcona jest czwarta już edycja raportu o stanie edukacji — „Liczą się nauczyciele”, który opublikował Instytut Badań Edukacyjnych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach raport IBE opisuje kierunki zmian w polskiej edukacji, w tym dotyczące wykształcenia Polaków, ich szans na rynku pracy, ich wyborów edukacyjnych.  Stara się też pokazać obraz polskich nauczycieli: dostarcza odpowiedzi m.in. na pytania: co nauczyciele myślą o sobie i swojej pracy?, co inni myślą o nauczycielach?, ile pracują?, jak podnoszą swoje kompetencje? Obszerną cześć raportu stanowią portrety nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii, języków obcych oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Źródło: www.ibe.edu.pl

 

Która gmina zapewnia uczniom najlepszą edukację?

Tego można się dowiedzieć z „Rankingu: miejsca sprzyjające edukacji” opracowanego przez Evidence Institute.

Evidence Institute powołany został przez dr. Macieja Jakubowskiego, byłego wiceministra edukacji, analityka, ekonomistę przez kilka lat pracującego w OECD i przygotowującego m.in. badanie umiejętności 15-latków PISA.

EI opracował ranking 2469 samorządów pod kątem zapewnienia uczniom wysokiego poziomu kształcenia, tj. sprawdził, w której gminie kształci się najlepiej, a w której najgorzej. Pomocna jest w tym specjalna wyszukiwarka, w której znaleźć można każdą miejscowość, a następnie porównać w obrębie całego kraju lub wybranego województwa czy powiatu. Wyniki danej gminy można też porównać z generalnymi wynikami gmin o podobnej wielkości oraz zamożności mieszkańców. Ze względu na różne warunki panujące w różnych typach gmin, autorzy badania radzą porównywać je z miejscowościami o podobnym charakterze.

Trzy pierwsze miejsca wśród gmin do 20 tys. mieszkańców przypadły miejscowości Młynarze w woj. mazowieckim, Jordanów (woj. małopolskie) i Podkowa Leśna (woj. mazowieckie). „Gminy te są bardzo różne i też odmienne są ich mocne i słabe strony. Wszystkie jednak traktują edukację jako priorytet, dbają o dobór i rozwój kadry nauczycielskiej, otwarcie dyskutują nad wynikami szkół i pracą z uczniami, a także motywują rodziców i uczniów wskazując, że od edukacji zależy ich przyszłość” —  podkreślili autorzy badania.

Wśród gmin od 20 do 100 tys. mieszkańców na trzech pierwszych miejscach znalazły się gminy z Mazowsza: Lesznowola, Piaseczno i Ząbki. „W tych gminach wyzwania są już inne. Sieć szkolna jest znacznie większa a współpraca z mieszkańcami nie może ograniczać się do bezpośrednich spotkań” —  zauważyli autorzy rankingu.

Jeśli chodzi o miejscowości duże, liczące ponad 100 tys. mieszkańców najwyżej uplasowały się: Rzeszów, Warszawa i Opole. „Niewątpliwie to duże miasta stoją przed największymi wyzwaniami pod względem organizacji i zarządzania oświatą. Tu liczy się przede wszystkim dobra strategia, efektywne wydatkowanie pieniędzy oraz tworzenie systemu zapewniania jakości kształcenia na większą skalę” —  czytamy w opisie badania.

„Celem rankingu jest wskazanie tych samorządów, czy też miejsc w Polsce, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjalne i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej możemy wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania. Miejsca gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Są to miejsca, które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów tworząc nową jakość” —  czytamy w opisie badania.

W rankingu skorzystano z danych dotyczących dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. „Ranking składa się z trzech miar, z których każda w równy sposób wpływa na ostateczną ocenę: dobrego startu, nierówności oraz postępu. Ranking ocenia dostępność i rezultaty edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach” —  poinformowali autorzy rankingu.

Miara „Dobrego Startu” składa się z dwóch składowych: procentu dzieci w wieku 3 i 4 lata korzystającego z edukacji przedszkolnej oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów. Pierwsza składowa odzwierciedla dostępność edukacji przedszkolnej na terenie gminy. Druga składowa to wyniki uczniów po pierwszym etapie nauczania. Obliczając tę miarę wzięto pod uwagę kontekst społeczno-ekonomiczny w jakim funkcjonuje gmina.

Miara „Nierówności” odzwierciedla zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów na terenie gminy. Miarę tę obliczono jako odchylenie standardowe tych wyników. Im bardziej różnią się rezultaty uczniów od średniej w gminie tym większe jest odchylenie standardowe.

Miara „Postępu” to uśredniony wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej z obu części egzaminu gimnazjalnego. Miara ta odzwierciedla jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej.

„Kluczowym założeniem projektu jest przejrzystość rankingu i możliwość odtworzenia końcowych wyników. Ranking opiera się o ogólnodostępne dane. Wyniki egzaminów zewnętrznych dostępne są na stronach Centralnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej dostępne są na stronie www.ewd.edu.pl. Dane dotyczące procentu dzieci w wieku 3 i 4 lata objętego edukacją przedszkolną, a także liczby ludności, stopy bezrobocia oraz dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca pochodzą z Banku Danych Lokalnych dostępnego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Każda miara została obliczona jako średnia z 3 lat: 2011, 2012 oraz 2013. Wyniki egzaminów zostały przed uśrednieniem sprowadzone na tę samą skalę” —  czytamy w opisie badania.
Które miejsce w rankingu zajęła twoja gmina? To możesz sprawdzić TUTAJ.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Cytat tygodnia

„Od kształtu polskiej szkoły dziś, zależy jakość życia polskiego społeczeństwa za 20-30 lat.”

Przemysław Sadura, socjolog, publicysta, członek zespołu Krytyki Politycznej
 

„Żaden człowiek na świecie nie jes  bardziej krótkowzroczny niż polityk. Jego spojrzenie nie wybiega na ogół poza najbliższe wybory.”

Henry Kissinger, amerykański polityk i dyplomata
 

„Mędrzec jest panem swego ducha, głupiec zaś jego niewolnikiem.”

Publilius Syrus, rzymski poeta i twórca aforyzmów
 

„Tylko oczyma drugich możemy dostrzec własne błędy.”

przysłowie chińskie
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego