• 28. 11. 2014 r.

  Jubileusz 60-lecia Klubu Nauczyciela

 • 26. 11. 2014 r.

  Złożenie kwiatów na grobie T. Wasilewskiego, prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 20-22. 11. 2014 r.

  41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

 • 15. 11. 2014 r.

  V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty

MEN zapowiada likwidację Karty!

MEN zapowiada likwidację Karty!

Zobacz plik w większym rozmiarze (kliknij tutaj).

 

Jednorazowe dodatki uzupełniające

Jednorazowe dodatki nie są dodatkowym wynagrodzeniem!

Przypominamy, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę (samorząd) przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Jeśli samorząd nie wypłacił należnych ustawowo wynagrodzeń na poziomie danego stopnia awansu zawodowego, np. nauczycielom kontraktowym, do końca stycznia musi wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające należącym do niej nauczycielom.

— Jednorazowe dodatki uzupełniające nie są dodatkowym wynagrodzeniem nauczycieli, a instrumentem dyscyplinującym samorządy do wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków — mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dodatek jest równy różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku.

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez samorząd i wypłacana do 31 stycznia.

Natomiast do 10 lutego organ prowadzący szkołę (samorząd) sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o ile wystąpiła. Następnie przedkłada sprawozdanie, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

 

Ferie zimowe w szkołach

Nauczycielowi, podobnie jak każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Dziewiętnastego stycznia 2015 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ministra edukacji narodowej, w szkołach niektórych województw rozpoczynają się ferie zimowe. Dla nauczycieli jest to czas urlopu wypoczynkowego. Uczniom i nauczycielom życzymy udanego wypoczynku i regeneracji sił.

Nauczycielowi, podobnie jak każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Prawa do tego urlopu pracownik nie może się zrzec, a pracodawca ma obowiązek go udzielić. Dyrektorom szkół przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa, każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie (wakacje) i ferie zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel nie może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w tym czasie innych czynności niż:
1. przeprowadzanie egzaminów;
2. prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3. opracowywanie szkolnego zestawu programów;
4. uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Ponadto należy pamiętać, że czynności te w danym roku szkolnym nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni z przysługującego mu urlopu.

Zgodnie z kodeksem pracy, kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

 

Zmiany w ustawie o systemie oświaty — propozycje ZNP

18 grudnia 2014 r. oraz 7 i 8 stycznia br. w Sejmie RP odbyły się posiedzenia Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, na których procedowana była nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas obrad podkomisji, a także w trakcie prowadzonych wcześniej rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgłosił między innymi propozycje:

• wprowadzenia do projektu nowelizacji poprawki dotyczącej zakazu przekazywania przez samorządy szkół i placówek spółkom komunalnym. Dla ZNP wprowadzenie tego zapisu jest kluczowe ze względu na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2014 roku. Wwyroku tym NSA stwierdził, że przekazanie szkoły spółce prowadzonej przez samorząd nie jest rażącym naruszeniem prawa. Brak ustawowego zakazu, w kontekście wyroku NSA, oznacza, że samorządy szukając oszczędności będą zainteresowane przekazywaniem szkół, np. spółkom wodociągowym. Dla nauczyciela oznacza to zmianę pragmatyki zawodowej z Karty Nauczyciela na Kodeks Pracy, a dla pracownika niepedagogicznego utratę  statusu pracownika samorządowego;

• wykreślenia z ustawy zapisu dot. zatrudniania asystentów nauczyciela na zasadach określonych w Kodeksie pracy. ZNP wystąpił do Głównego Inspektora Pracy, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Pracy  i Polityki Społecznej o zmianę przepisów o pracownikach samorządowych i dopisanie w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych asystenta nauczyciela do wykazu stanowisk pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach samorządowych. Główny Inspektor Pracy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich podzielili stanowisko Związku, że asystenci nauczyciela mają status pracowników samorządowych;

• wykreślenia z projektu nowelizacji kolejnej regulacji stanowiącej wyłom od zasady zatrudniania nauczycieli na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Zdaniem Związku brak jest uzasadnienia dla takiej regulacji także w przypadku nauczycieli zatrudnianych w szkole w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z propozycji nowelizacji wynika, że dla nauczycieli niezatrudnionych w szkole, którzy realizują te zajęcia, podstawą nawiązania stosunku pracy będzie Kodeks Pracy;

• obligatoryjnego zatrudniania asystenta nauczyciela w przypadku zwiększenia liczby uczniów w oddziałach klas I-III (po zakończeniu rekrutacji) ponad 25 uczniów;

• podporządkowania kuratora oświaty ministrowi edukacji, a także powrotu do ustawowego zapisu, który uzależnia likwidację placówki oświatowej od pozytywnej decyzji kuratora oświaty;

• wycofania propozycji ograniczenia stosowania przepisów ustawy — Karta Nauczyciela  w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym;

• wykreślenia z projektu nowelizacji propozycji opiniowania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przez samorząd uczniowski.

Na etapie prac podkomisji do projektu nowelizacji zostały wprowadzone propozycje Związku dotyczące zakazu przekazywania przez samorządy szkół i placówek spółkom komunalnym oraz obligatoryjnego zatrudniania asystenta nauczyciela w przypadku zwiększenia liczby uczniów w oddziałach klas I-III (po zakończeniu rekrutacji) ponad 25 uczniów. Ponadto wykreślono z projektu nowelizacji zapis dotyczący opiniowania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przez samorząd uczniowski.

Jednocześnie do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty (projekt ten nowelizuje również inne ustawy) wprowadzono popieraną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego poprawkę dotyczącą art. 9d ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela. Wprowadzona poprawka przewiduje zmianę przepisu w taki sposób, aby osoba, która przebywa na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, nie musiała powtarzać stażu.

Projekt nowelizacji w najbliższym czasie będzie procedowany w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie prowadził dalsze działania w celu wprowadzenia do ustawy satysfakcjonujących nas rozwiązań.

 

Cytat tygodnia

„Żeby lewica mogła mieć wpływy, muszą się rozwijać kultura, oświata, edukacja i świadomość lewicowa. Wtedy jest na nią miejsce. Lewica pojawiła się w dziejach ludzkości jako pewien rozwój i ruch umysłowy. Kiedy nie ma rozwoju świadomości, dopływu świeżych myśli — przegrywa. Jeżeli nie będzie postępu w myśleniu, lewica będzie umierać. Wtedy zostają tylko pewne nazwy i rytuały, a nie prawdziwe działania.”

Waldemar Fydrych, twórca Pomarańczowej Alternatywy
 

„W tej chwili kapitalizm totalnie wymknął się spod kontroli. A niekontrolowany ma tendencję, by mnożyć nierówności, niż rozprowadzać dobrobyt.”

Agata Bielik-Robson, polska filozof i publicystka
 

„Kiedy odnosisz sukces w życiu? Wtedy, gdy za pieniądze robisz coś, co byś i tak robił, nawet za darmo.”

Jacek Walkiewicz, psycholog, mentor
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego