• 28. 11. 2014 r.

  Jubileusz 60-lecia Klubu Nauczyciela

 • 26. 11. 2014 r.

  Złożenie kwiatów na grobie T. Wasilewskiego, prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 20-22. 11. 2014 r.

  41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

 • 15. 11. 2014 r.

  V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty

KOMUNIKAT
Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP informuje, iż porady prawne w czasie przerwy świątecznej udzielane będą w dniach:
22 XII 2014 r. w godzinach 12-15:30
29 XII 2014 r. w godzinach 12-15:30.
Dyżurów prawnika nie będzie w dniach: 24 XII, 31 XII 2014 r. oraz 5 I 2015 r.

To minister Kluzik-Rostkowska zarządziła przerwę świąteczną

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, iż to sama pani minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska ustanowiła w tym roku zimową przerwę świąteczną od 22 do 31 grudnia 2014. I tylko w niektóre dni wolne od nauki szkoła musi zapewnić uczniom opiekę.

Jak zauważył Związek, na stronie internetowej MEN znaleźć można opublikowany w połowie września br. kalendarz roku szkolnego 2014/2015, a w nim informację o m.in. terminie przerwy świątecznej. Wszystko przyklepane i zaakceptowane przez Joannę Kluzik-Rostkowską.

ZNP jest też zaniepokojony „ignorancją odnośnie przepisów prawa oświatowego oraz znajomości praktyki szkolnej” u szefowej MEN.

Chodzi o to, że wypowiadane przez Joannę Kluzik-Rostkowską słowa, jakoby szkoła musiała w czasie przerwy świątecznej zapewnić uczniom opiekę, nie są do końca zgodne z przepisami prawa oświatowego. — Odrębną sprawą są dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które ma do swojej dyspozycji dyrektor szkoły również dzięki minister edukacji, a konkretnie nowelizacji rozporządzenia z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) — zauważyła Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP.

Kluczowe jest tu zmienione w dniu 5 października 2010 r. rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z nim (§ 5 i 6a), dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze wyłącznie w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które sam zarządzi (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki). Szkoła ma również obowiązek poinformowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w tych dniach wolnych. W szkołach podstawowych i zasadniczych zawodowych dyrektor może z własnej inicjatywy wyznaczyć wolne w maksymalnie 6 dniach, w gimnazjach — w 8 dniach, a liceach i technikach — 10 dniach.

W omawianym przypadku dyrektorzy zorganizują dni wolne od nauki najprawdopodobniej w piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia (przed Świętem Trzech Króli). I tylko w te dwa wolne dni dyrektor musi zapewnić uczniom opiekę.

W pozostałe dni przerwy świątecznej — tj. 22, 23, 29 i 30 grudnia — robić tego nie musi. Jeżeli w szkołach w tych dniach dyrektor i nauczyciele mimo wszystko zorganizują uczniom opiekę, to będzie to wyłącznie ich dobra wola. — Obowiązku zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych minister nie nałożyła w odniesieniu do dni przypadających w okresie przerw świątecznych (zimowej lub wiosennej) — podkreśliła rzeczniczka ZNP.

 

Karta powinna obowiązywać we wszystkich szkołach publicznych

Konferencja prezesa ZNP poświęcona uchwałom i stanowiskom 41. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

— Jesteśmy przekonani o wysokiej randze społecznej zawodu nauczyciela, jak i o konieczności zachowania wysokiej jakości pracy dydaktycznej. Na poparcie naszych słów mogę przytoczyć szereg badań okazujących, iż polska szkoła to dobra szkoła z kompetentną i wykształconą kadrą — mówił dziś (24. 11. 2014) prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Polska, która w 2003 r. była poniżej średniej OECD, w 2012 r. uzyskała w międzynarodowym badaniu PISA wyniki znacznie powyżej średniej OECD. Z tegorocznego rankingu OECD „Better Life Index” wynika, że mamy drugi najlepszy system oświaty wśród wysokorozwiniętych krajów! Kolejnym dowodem na wysoki poziom polskiego systemu edukacji jest raport „Krzywa nauczania” opracowywany w firmie „Pearson”. W tym roku awansowaliśmy na 10. miejsce na świecie i 5. w Europie.

— Polska szkoła dobrze uczy. Jesteśmy przekonani, że trzeba nie tylko poprawiać warunki nauki i pracy w szkołach, ale także w sposób szczególny otoczyć troską status zawodowy nauczycieli, by nie dopuścić do sytuacji, w której w wyniku drastycznej zmiany statusu pedagogów, pogorszy się jakość kształcenia. Widzimy takie zagrożenie w postaci przekazywania szkół samorządowych innym podmiotom — mówił szef Związku.

Jak podaje Instytut Badań Edukacyjnych tylko w 2012 roku gminy przekazały stowarzyszeniom 244 szkoły podstawowe, a organom komercyjnym 17. — Nie stało się tak, jak prognozowali autorzy zapisu umożliwiającego oddawanie szkół lokalnym stowarzyszeniom. Okazuje się, że ten przepis wykorzystywany jest do obchodzenia Karty Nauczyciela. Oddanie samorządowej szkoły stowarzyszeniu ma najczęściej jeden cel: oszczędności. Oszczędności kosztem pracowników — mówił prezes Sławomir Broniarz. — Dlatego Związek domaga się wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających stosowanie w całości przepisów Karty Nauczyciela wobec nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Tym problemem zajął się 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, który zakończył się w minioną sobotę, 22 listopada.

41. Zjazd podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a i art. 91b ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim norma ta dotyczy przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego — z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Delegaci ZNP zajęli się także innymi ważnymi sprawami. W stanowiskach zjazdowych ZNP domaga się m.in.:

— stałych podwyżek: wprowadzenia finansowania wynagrodzeń nauczycieli z dotacji celowej budżetu państwa oraz stworzenia rozwiązań systemowych, które zapewnią nauczycielom stały wzrost wynagrodzeń;

— wprowadzenia zapisów ustawowych gwarantujących wzrost procentowego udziału wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczycieli;

— corocznego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a także powrotu do zasady, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku;

— podjęcia skutecznych działań na rzecz bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy nauczycieli;

— wprowadzenia mechanizmu corocznego realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego minimum o jeden punkt proc.;

— wprowadzenia w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zmian polegających na ustaleniu w jednej tabeli minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez podziału na części A i B;

— objęcia przedszkoli subwencją oświatową;

— zmiany zasad wspierania oświaty niepublicznej ze środków publicznych;

— podporządkowania kuratorów oświaty ministrowi edukacji oraz przywrócenia im uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów prowadzących w zakresie kształtowania sieci szkół, likwidacji i przekształceń jednostek systemu oświaty, wyboru i oceny pracy dyrektora szkoły, kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół;

— wdrożenia regulacji prawnych mających na celu zapewnienie warunków niezbędnych do rzeczywistej realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, odbudowanie efektywnego i skutecznego doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

— waloryzacji, które zabezpieczą realną wartość świadczeń, podniesienia kwoty minimum egzystencji, która dziś wynosi 427,86 zł i kwoty minimum socjalnego wynoszącej obecnie 1068,76 zł, zwiększenia pomocy społecznej dla najuboższych, pozbawionych świadczeń z uwagi na niskie progi dochodowe, przeciwdziałania wykluczeniu seniorów z życia społecznego.

Poniżej link do uchwał i stanowisk XLI Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP:
http://www.znp.edu.pl/element/2182/XLI_Krajowy_Zjazd_Delegatow_ZNP

 

Zestawienie wyników ankiety dotyczącej rządowego podręcznika „Nasz elementarz”

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawia wyniki ankiety dotyczącej opinii na temat rządowego podręcznika „Nasz elementarz” przeprowadzonej wśród nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych w oddziałach ZNP: Łódź-Górna, Łask, Piotrków Trybunalski i Głowno.

1. Jak Pani/Pan ocenia podręcznik „Nasz elementarz” pod względem:

 

Bardzo dobrze

Dobrze

Negatywnie

merytorycznym

2

76

86

dydaktycznym

3

76

85

wychowawczym

1

110

48

językowym

4

89

63

2. Czy nauczyciel powinien mieć możliwość wyboru podręcznika?
TAK — 155
NIE — 0

3. Czy jakość pracy z uczniem z wykorzystaniem nowego podręcznika uległa:
Poprawie — 0
Pozostała na tym samym poziomie — 31
Pogorszyło się — 127

4. Czy dostępne na rynku wydawniczym materiały ćwiczeniowe są spójne z treściami zawartymi w „Naszym elementarzu”?
TAK — 40
Nie w pełni — 117
NIE — 8

5. Czy proponowane nauczycielowi pomoce dydaktyczne w pełni zabezpieczają potrzeby ucznia?
TAK — 0
Nie w pełni — 39
NIE — 126

W badaniu wzięło udział 165 nauczycieli klas pierwszych szkoły podstawowej.

Uwagi:

1. Książka jest bardzo złej jakości — wypadają kartki.

2. Podręcznik nie jest dostosowany do potrzeb dzieci 6-letnich. Bardzo krótki okres bezliterowy, jaki zaproponowano w w/w podręczniku, jest sprzeczny z rocznym przygotowaniem przedszkolnym dla dzieci. Według programu dzieci mają głoskować tylko proste wyrazy, nie poznają liter. Zbyt krótki jest też okres na przygotowanie manualne dzieci, tak aby mogły pisać litery w liniaturze.

3. Wprowadzanie 2 liter tygodniowo jest sprzeczne z metodyką wprowadzania liter dla dzieci 6-letnich. Nie ma dostatecznego czasu na utrwalanie liter drukowanych nie mówiąc już o dostatecznym opanowaniu umiejętności pisania danej litery. Takiego zdania są też metodycy. Zmiana tempa wprowadzenia litery sprawi, że tematyka w/w podręcznika nie będzie przystawała do rzeczywistości np. czytanki związane z Bożym Narodzeniem realizowane będą w okresie wiosennym.

4. Kontrowersyjna jest również kolejność wprowadzania liter np. prawie jednoczesne „u” i „ó”.

 

W zakładce PUBLIKACJE zamieściliśmy dwa raporty Instytutu Badań Edukacyjnych:

• Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012
• Raport o stanie edukacji 2013

Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012

Raport opisuje zmiany w sieci szkół podstawowych dokonane w latach 2007-2012 przez gminy oraz pozostałe organy prowadzące. Przedmiotem analiz jest zamykanie i otwieranie szkół, zmiana organu prowadzącego szkoły, zmiana złożoności (filie, szkoły samodzielne, zespoły szkół) oraz zmiana stopnia organizacji (prowadzone klasy w szkołach podstawowych).

Jedną z głównych przyczyn zmian w lokalnych sieciach szkolnych jest niż demograficzny. W latach 2007–2012 liczba uczniów szkół podstawowych spadła o 9,1%, a liczba uczniów gimnazjów o 20,3%. Liczba uczniów spada najszybciej na terenach wiejskich i peryferyjnych, podczas gdy w niektórych miastach i obszarach podmiejskich zaczyna rosnąć. Niż demograficzny w szkołach podstawowych dobiega końca, jednak w gimnazjach trwa nadal.

W latach 2007-2012 zostało zamkniętych 954 szkół podstawowych. Były to przede wszystkim decyzje gmin (90% likwidacji). Najczęściej zamykane są szkoły podstawowe z oddziałami łączonymi, filie szkół, a także szkoły prowadzące tylko nauczanie początkowe. W badanym okresie gminy zamknęły tylko niewielką liczbę gimnazjów.

Raport o stanie edukacji 2013

Polscy 15-latkowie mają jeden z najwyższych poziomów kompetencji w Europie, na co wskazują wyniki międzynarodowego badania PISA. To w dużym stopniu zasługa nauczycieli i im też w znacznym stopniu poświęcona jest czwarta już edycja raportu o stanie edukacji — „Liczą się nauczyciele”, który opublikował Instytut Badań Edukacyjnych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach raport IBE opisuje kierunki zmian w polskiej edukacji, w tym dotyczące wykształcenia Polaków, ich szans na rynku pracy, ich wyborów edukacyjnych.  Stara się też pokazać obraz polskich nauczycieli: dostarcza odpowiedzi m.in. na pytania: co nauczyciele myślą o sobie i swojej pracy?, co inni myślą o nauczycielach?, ile pracują?, jak podnoszą swoje kompetencje? Obszerną cześć raportu stanowią portrety nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii, języków obcych oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Źródło: www.ibe.edu.pl

 

Cytat tygodnia

„Szkolnictwo staje się usługą sprzedawaną klientom — uczniom, którzy od najmłodszych lat są traktowani jak konsumenci. [...] Edukacja przestaje być dobrem wspólnym, a staje się dobrem prywatnym. Bo w edukacji żyje się biednie, ale z edukacji bardzo dobrze.”

Sławomir Broniarz
 

„Żyjemy w świecie, w którym wyzysk osiągnął diabelską doskonałość.”

José Saramago, portugalski pisarz, laureat Nagrody Nobla
 

„Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością, przewiduj przyszłość.”

sentencja łacińska
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego