• 19. 06. 2015 r.

  Ogólnopolska inauguracja obchodów 110 rocznicy powstania ZNP

 • 22. 05. 2015 r.

  Muzeum ZNP w Pilaszkowie

 • 19. 05. 2015 r.

  Pikieta ZNP przed Kancelarią Premiera w Warszawie

 • 25-27. 04. 2015 r.

  XXX Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

Informujemy, iż biuro Okręgu Łódzkiego ZNP w okresie wakacji szkolnych czynne jest w godzinach 9.00-14.00.

Radca prawny w okresie wakacji przyjmował będzie w terminach:
29.06 w godz. 12.00-15.00, 24.08 w godz. 12.00-15.00
26.08 w godz. 15.00-17.00, 31.08 w godz. 12.00-15.00.

Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie

Wnioski:

32 miliony dzieci jest w wieku, który uprawnia je do korzystania z usług wczesnej edukacji i opieki* w Europie;

Tylko osiem krajów europejskich gwarantuje każdemu młodszemu dziecku miejsce w placówce wczesnej edukacji i opieki — zazwyczaj bezpośrednio po zakończeniu urlopu wychowawczego rodziców (Dania, Niemcy, Estonia, Malta, Słowenia, Finlandia, Szwecja i Norwegia);

Wskaźnik uczestnictwa we wczesnej edukacji i opiece jest niski w przypadku dzieci poniżej trzeciego roku życia i wysoki w ciągu ostatniego roku przed rozpoczęciem szkoły podstawowej;

Międzynarodowe badania osiągnięć uczniów (PISA i PIRLS) wyraźnie wskazują na korzyści wynikające z uczestnictwa we wczesnej edukacji i opiece. Dowody z badań wskazują, że dzieci, które spędziły więcej czasu w placówkach wczesnej edukacji i opieki są lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki i odniesienia sukcesu w szkole podstawowej. Im dłużej dziecko uczęszczało do placówek wczesnej edukacji, tym lepsze miało wyniki w czytaniu;

Władze lokalne często finansują wczesną edukację i opiekę dla młodszych dzieci i współfinansują razem z władzami centralnymi usługi na rzecz starszych dzieci;

Minimalne kwalifikacje wymagane w przypadku kadry pedagogicznej pracującej ze starszymi dziećmi to zazwyczaj tytuł licencjata;

We wszystkich krajach wyznaczane są cele kształcenia odnoszące się do postępów i rozwoju dzieci;

W większości krajów prowadzona jest regularna ocena postępów dzieci, a szczególną uwagę zwraca się na przejście z etapu wczesnej edukacji i opieki do szkoły podstawowej;

W wielu krajach zaleca się, by placówki zapewniały wsparcie rodzicom i angażowały ich w proces zarządzania;

Wskaźnik uczestnictwa dzieci ze środowisk defaworyzowanych jest niższy, pomimo tego, że większość krajów zapewnia wsparcie finansowe zależne od dochodów rodziny

* wczesna edukacja i opieka w raporcie oznacza usługi świadczone na rzecz dzieci od urodzenia do rozpoczęcia ustawowego obowiązku szkolnego. Termin ten obejmuje: sektor publiczny, prywatny i wolontariat.

Kontekst demograficzny:

Około 6% populacji Europy jest w wieku poniżej 6 lat (w Polsce 6,4%);

Współczynniki dzietności w Europie są nadal poniżej wskaźnika zastępowalności pokoleń, który wynosi 2,1 dziecka na kobietę.
Średni współczynnik dzietności w krajach Europy w 2012 r. wynosił 1,6 dziecka na kobietę. Najwyższy współczynnik był w Irlandii, Francji, Islandii i Turcji (powyżej 2,0). Najniższy współczynnik odnotowano w Portugalii i Polsce – 1,3.

Przewiduje się, że do roku 2030 liczba małych dzieci będzie spadać;

Jedno na czworo dzieci w grupie wiekowej 0-5 lat zagrożone jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w Polsce 25%, najwyższy wskaźnik jest w Bułgarii i Rumunii ok. 50%);

Jedno na dziesięć gospodarstw domowych z dziećmi w wieku poniżej 6 lat jest dotknięte bezrobociem (w Polsce 6,6%);

Jedno na dziesięć gospodarstw domowych z dziećmi w wieku poniżej 6 lat to gospodarstwo prowadzone tylko przez jednego z rodziców (w Polsce 5,1%).

Źródło: Komisja Europejska/Eurydice, 2014. Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie, 2014, Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej

 

OPZZ: Płaca minimalna powinna rosnąć szybciej

Nie 1850, ale minimum 1880 zł brutto powinna wynieść w przyszłym roku płaca minimalna — uważa Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Centrala związkowa zwróciła się do ministra pracy Władysława Kosiniak-Kamysza o zmiany w projekcie rządowego rozporządzenia regulującego wysokość pensji minimalnej.

Gdyby propozycje rządu weszły w życie, to w 2016 r. wynagrodzenie minimalne wynosiłoby 1850 zł brutto. Trzy największe centrale związkowe, w tym OPZZ, domagają się jednak wzrostu płacy minimalnej do 1880 zł brutto, czyli 1376 zł netto. To oznaczałoby podwyżkę o 7,4 proc. Wysokość pensji minimalnej to temat gorący także dla pracowników oświaty. Wynagrodzenie na tym poziomie otrzymują bowiem bardzo często pracownicy administracji i obsługi w szkołach i innych placówkach. 

„Argumenty uzasadniające podniesienie płacy minimalnej do postulowanego poziomu pozostają niezmienne. Dlatego nie możemy wydać pozytywnej opinii w sprawie rządowej propozycji” — czytamy w stanowisku OPZZ. I dalej: „Uznajemy złożoną przez Radę Ministrów propozycję za niewystarczającą i wnosimy o jej zmianę. Sytuacja społeczna w kraju oraz stan gospodarki, w tym kondycja finansowa przedsiębiorstw w pełni uzasadniają wyrażone przez nas oczekiwanie. Warto pamiętać, że już w 2009 roku w ramach Pakietu Działań Antykryzysowych rząd deklarował opracowanie ustawowego mechanizmu szybkiego doprowadzenia płacy minimalnej do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej”.

Według OPZZ, propozycja podniesienia płacy minimalnej do 1880 zł brutto jest rozsądnym kompromisem.  Gdyby bowiem stosować się do rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy, to najniższa pensja powinna wzrosnąć do ok. 2 tys. zł.

Źródło: Głos Nauczycielski 

 

Sejm o organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

4 sierpnia 2015 r., w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw młodzieży poświęcone rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym zawierającego nowe regulacje dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na posiedzeniu tym Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentował Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.

Szereg zastrzeżeń do przedstawionego posłom projektu zgłosili obecni na posiedzeniu przedstawiciele organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazał na liczne mankamenty projektu przejawiające się wprowadzaniem przepisów dalece nieprecyzyjnych, powodujących niejasności oraz niespójnych z innymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. Projektowane przepisy, w tym w szczególności ustawowa definicja wypoczynku, zdaniem ZNP, pozbawione są klarowności i uniemożliwiają poprawną klasyfikację form wypoczynku oraz prawidłowe odróżnienie ich od zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży na przykład w trybie przepisów o formach krajoznawstwa i turystyki. Wraz z innymi partnerami społecznymi zaapelowaliśmy do posłów o rezygnację z pospiesznej nowelizacji ustawy i poprzedzenie jej pełniejszą analizą prawną kwestionowanych zapisów. Niestety, nasze postulaty zostały odrzucone, projekt nowelizacji z pozytywną rekomendacją przekazano do procedowania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która ma się nim zająć już 5 sierpnia 2015 r. W konsekwencji regulacje ustawowe dotyczące wypoczynku wprowadzone zostaną w kształcie zaprojektowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie podzielając przekonania, że sprawą nadrzędną jest uchwalenie projektu jeszcze w obecnej kadencji Sejmu, nie zaś jego staranne przygotowanie umożliwiające poprawne stosowanie w praktyce organizacji wypoczynku, Związek Nauczycielstwa Polskiego nie weźmie udziału w posiedzeniu Komisji.

Zgodnie z planowaną nowelizacją, szkoła – poza realizacją swoich zadań statutowych – może być organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. Wypoczynek ten w rozumieniu ustawy powinien trwać nieprzerwanie co najmniej dwa dni, co oznacza konieczność uwzględnienia w jego ramach co najmniej jednego noclegu. Wbrew zgłaszanym zastrzeżeniom w projekcie utrzymano też kontrowersyjny i niejasny zapis ust. 5 art. 92e ustawy, mówiący o tym, że w przypadku organizacji wypoczynku przez szkołę lub placówkę, jej dyrektor wyznacza kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku.

Zdaniem ZNP, uchwalana regulacja oznacza, że nauczyciel szkoły publicznej może, lecz nie musi pełnić roli wychowawcy lub kierownika wypoczynku. Jeśli się na to zdecyduje, będzie wykonywał te zadania poza swoimi obowiązkami służbowymi za odrębnym wynagrodzeniem lub non profit.

Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw młodzieży wraz z procedowanym projektem czytaj tutaj.

 

Cytat tygodnia

„Polska potrzebuje apolitycznego i fachowego aparatu urzędników, którzy w duchu troski o państwo tamowaliby indolenckie zapędy poszczególnych partyjnych partaczy, tej nowej nomenklatury, ludzi, których jak w dawnych czasach dana partia rzuca na określony odcinek, gdzie mają pilnować jej interesów.”

prof. Andrzej Szahaj UMK
 

„Daj ludziom więcej, niż oczekują. To doskonały sposób na to, żebyś sam otrzymywał więcej, niż oczekujesz.”

Robert Half
 

„Walkę stworzyła natura, nienawiść wynalazł człowiek.”

Karel Čapek
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego