• 11. 11. 2018 r.

  XXIX Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 08. 06. 2018 r.

  ZNP dla Niepodległej

 • 06. 10. 2017 r.

  XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

 • 04. 09. 2017 r.

  Manifestacja przed MEN — „Szkoła jest nasza”

Informujemy, że z powodu pandemii koronawirusa XXX Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym zostały odwołane.

Protest włoski

Koleżanki, Koledzy!

Prawo oświatowe określa kompetencje rady pedagogicznej w zakresie szkolnych statutów i planów pracy szkoły lub placówki. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki, albo jego zmian. Jest to o tyle istotne, że w tym dokumencie określamy i przyjmujemy zajęcia i czynności, które realizowane są poza pensum i mieszczą się w ramach 40-godzinnego czasu pracy.

• Pamiętajmy: zajęcia i czynności pozastatutowe są dodatkowo płatne.

Jeżeli w statucie rada pedagogiczna przyjmie zapisy dotyczące organizacji wycieczek lub zielonych szkół oznacza to, że ta forma pracy z uczniem jest realizowana przez szkołę. Należy jednak pamiętać o przepisach prawa regulujących zasady wyjazdów na szkolne wycieczki (poniżej zamieszczamy analizę prawną tych przepisów)

• Pamiętajmy: jako członkowie rady pedagogicznej powinniśmy mieć świadomość, że to od nas zależą regulacje zawarte w statutach. Mamy bowiem realny wpływ na ich kształt.

Temat ten jest szczególnie aktualny w szkołach ponadpodstawowych, ponieważ do 30 listopada br. rady pedagogiczne zobligowane są do przygotowania i uchwalenia nowych statutów.

• Przypominamy, że w szkolnych statutach i planie pracy szkoły określona jest część obowiązków nauczycieli, za które nie są oni odrębnie wynagradzani. Dlatego przeanalizujcie zapisy zawarte w tych dokumentach, szczególnie te odnoszące się do organizacji wycieczek szkolnych. Może warto je zmienić!

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Analiza prawna dotycząca wyjazdów na szkolne wycieczki

1. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki szkolnej poprzez zatwierdzenie karty wycieczki. Do karty dołączony jest wykaz uczniów biorących udział w wycieczce i pisemna zgoda rodziców dla dzieci niepełnoletnich biorących w niej udział.

2. Kierownika wycieczki i opiekuna wyznacza dyrektor szkoły spośród nauczycieli szkoły. Opiekunem może być pracownik niepedagogiczny szkoły.

3. Zadania kierownika i opiekuna wycieczki zostały uregulowane w rozporządzeniu.

4. Zgoda dyrektora szkoły na zorganizowanie wycieczki w formie zatwierdzenia karty wycieczki.

5. Zatwierdzenie karty wycieczki jest poleceniem służbowym wyjazdu w rozumieniu art. 775 § 1 k.p. (delegacja służbowa).

6. Nauczyciel powinien zażądać wydania delegacji służbowej na piśmie (druk delegacji służbowej), jeżeli regulamin pracy taki obowiązek przewiduje.

7. Nauczycielowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (delegacja służbowa).

8. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 • diety,
 • zwrot kosztów przejazdów (środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca),
 • zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • zwrot kosztów noclegów,
 • zwrot kosztów innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

9. Wysokość diety wynosi 30 zł za dobę podróży.

10. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu).

11. Sposób obliczenia diety:

 • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi mniej niż 8 godzin — dieta nie przysługuje,
 • jeżeli podróż trwa od 8 do 12 godzin — przysługuje 50% diety,
 • jeżeli podróż trwa ponad 12 godzin — przysługuje dieta w pełnej wysokości,
 • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin — przysługuje 50% diety, ponad 8 godzin — przysługuje dieta w pełnej wysokości.

12. Dieta nie przysługuje, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

13. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie — 25% diety, obiad — 50% diety, kolacja — 25% diety.

14. Rozliczenie kosztów delegacji służbowej następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

15. Do rozliczenia kosztów podróży nauczyciel załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki.

16. Rozliczenie kosztów delegacji służbowej jest obowiązkiem pracodawcy.

17. W przypadku wycieczki wielodniowej — w każdej dobie przysługuje nauczycielowi prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

18. W przypadku wycieczki wielodniowej — jeżeli łączny czas pracy w tygodniu przekroczy normę 40 godzin, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych (art. 151 § 1 w zw. z art. 1511 § 1 k.p.).

19. W przypadku wycieczki wielodniowej realizowanej w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela) — nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy (art. 42c ust. 3 KN), albo odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową (§ 10 rozp. płac. nau.).

 

Nauczyciele o proteście — środa 2. 10. 2019 r.

Nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”.

We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku „Kwestionariusz badawczy ZNP”. Anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób. Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej.

Odpowiedzi

Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję polskiego systemu edukacji na trójkę. Tak odpowiedziało 47% respondentów — 107 959 osób.
Jak ogólnie ocenia Pan/Pani kondycję polskiego systemu edukacji? (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle” a 5 „zdecydowanie dobrze”)

1 / 44 972

19,8%

2 / 59 737

26,3%

3 / 107 959

47,4%

4 / 12 937

5,7%

5 / 1 962

0,8%

Na pytanie „Jakim postulatem w pierwszej kolejności powinno zająć się ministerstwo edukacji?” (dwie możliwe odpowiedzi do wyboru), ankietowani odpowiedzieli, że przede wszystkim:
— podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli (30%),
— zmniejszeniem biurokracji (24%).

Zapytaliśmy także o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, o udział w akcji protestacyjnej.

Zdaniem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3% respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane”.

Zapytaliśmy także o udział w preferowanej formie protestu. Na pytanie „W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?” ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski.
Odpowiedzi na to pytanie kształtują się następująco:
— za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się 18% respondentów,
— za udziałem w manifestacjach — 22%,
— za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce — 55,3%
— za inną formą protestu — 3,8%.

W oparciu o wyniku ankiety, wczoraj (1.10) Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października br.
Będziemy informować nauczycieli, co zgodnie z prawem oświatowym muszą wykonywać, a co nie należy do ich obowiązków. Dzisiaj, bardzo często nauczyciele pracują ponad swoje siły, są przepracowani i przemęczeni, bo angażują się w wiele zadań na rzecz szkoły czy przedszkola, które nie należą do ich obowiązków. Przykładem są tutaj wielodniowe szkolne wycieczki. Przez lata nauczyciele zwyczajowo brali w nich udział w sytuacji, kiedy jest to praca 24 godziny na dobę. Akcja związana z protestem włoskim rozpocznie się już po wyborach, by nikt nie zarzucał nam kontekstu „wyborczego” czy „politycznego”.

 

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Łódzkiego ZNP

25 czerwca 2019 r. w Okręgu Łódzkim ZNP odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. W konferencji uczestniczyło 115 delegatów z terenu województwa łódzkiego. Prezesem Okręgu Łódzkiego na kadencję 2019-2024 został wybrany kol. Marek Ćwiek. Delegaci dokonali również wyboru 37-osobowego Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

4 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu, na którym wyłoniono składy Sekretariatu oraz Prezydium ZOŁ ZNP. Pełne składy ciał statutowych Okręgu Łódzkiego ZNP przedstawiają się następująco:

Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2019-2024
1. Ćwiek Marek — prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
2. Kozarski Mariusz — wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
3. Trębacz Marian — wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
4. Kowalska Marzena — sekretarz Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2019-2024
1. Czekaj Alicja
2. Ćwiek Marek
3. Jankowski Marian
4. Jaźwiec Andrzej
5. Jercha Irena
6. Klasztorna Grażyna
7. Kmiecik Marek
8. Kowalczyk Anna
9. Kowalska Marzena
10. Kozarski Mariusz
11. Michałowska-Stasiak Agnieszka
12. Młynarski Adam
13. Pisarska Grażyna
14. Szadkowska Renata
15. Trębacz Marian
16. Truszczyńska Anna
17. Witkowska Zofia

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2019-2024
1. Adamczyk Urszula
2. Alagierska-Jeśman Paulina
3. Baszczyński Krzysztof
4. Beeger Anna
5. Czekaj Alicja
6. Czyżewska Wacława
7. Ćwiek Marek
8. Jankowski Marian
9. Jaźwiec Andrzej
10. Jercha Irena
11. Klajs Witold
12. Klasztorna Grażyna
13. Kmiecik Marek
14. Kowalczyk Anna
15. Kowalska Marzena
16. Kozarski Mariusz
17. Kozłowska Ewa
18. Michalak Magdalena
19. Michałowska-Stasiak Agnieszka
20. Młynarski Adam
21. Płuciennik Dorota
22. Pokorska Wiesława
23. Popek Iwona
24. Prukop Agnieszka
25. Pisarska Grażyna
26. Raczyńska Stanisława
27. Salamon Sławomir
28. Strużek Marzena
29. Strzałkowska Dorota
30. Szadkowska Renata
31. Trębacz Marian
32. Truszczyńska Anna
33. Walczak Anna
34. Winiarska Zofia
35. Wiskulska Dorota
36. Witkowska Zofia
37. Ziółkowska Ewa

Okręgowa Komisja Rewizyjna ZNP w kadencji 2019-2024
1. Składowski Stanisław — przewodniczący
2. Bartoszek Elżbieta — z-ca przewodniczącego
3. Chwała Danuta — z-ca przewodniczącego
4. Bednarska Grażyna — sekretarz
5. Sobieszek Grażyna — członek Prezydium
6. Bartłomiejczyk Maria
7. Czernek Ewa
8. Ludwin Łucja
9. Nowak Elżbieta

OKRĘGOWA SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW
przewodniczący — Marian Jankowski
OKRĘGOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
przewodniczący — Marek Kmiecik
OKRĘGOWA SEKCJA SZKOLNICTWA SPECJALNEGO
przewodnicząca — Ewa Błasiak
OKRĘGOWY KOORDYNATOR SIP
Marian Trębacz
OKRĘGOWA KOMISJA HISTORYCZNA
przewodniczący — Dariusz Szlawski
OKRĘGOWA KOMISJA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
przewodnicząca — Renata Szadkowska
OKRĘGOWA KOMISJA ODZNACZENIOWA
przewodnicząca — Irena Jercha
OKRĘGOWA KOMISJA SOCJALNA
przewodnicząca — Zofia Witkowska
OKRĘGOWA KOMISJA POMOCY PRAWNEJ
przewodnicząca — Agnieszka Michałowska-Stasiak

 

Informacja o planowanym ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w województwie łódzkim

Przedstawiamy informację o planowanym ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020 w województwie łódzkim.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawienie w większym rozmiarze
(plik jpg w nowym oknie).

Przedstawiamy informację o planowanym ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020 na terenie Miasta Łodzi.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawienie w większym rozmiarze
(plik jpg w nowym oknie).

 

Cytat tygodnia

„Ucz się, lecz u uczonych, nieuczonych sam nauczaj.”

Kato starszy
 

„Nasz naród do życia potrzebuje nieszczęścia. Dopiero kiedy się pojawi — nieudane powstanie, czy inna klęska, jesteśmy kimś. Krzywda nas wywyższa ponad inne narody.”

Mariusz Szczygieł
 

„Zmiany zachodzą w naszym umyśle. A potem zmienia się cały świat, ponieważ patrzy się nań inaczej.”

George Orwell
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2018

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
20 — 22 października 2017 r.
(plik uaktualniony 7. 10. 2017 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że 40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 20 - 22 października 2017 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród nauczycieli i pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 20/21/22 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 21. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, a 100 zł dla osób niekorzystających z noclegu.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, a 123 zł dla zawodników niekorzystających z noclegu.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 21. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 22. 10. br. około godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy 40. Memoriału Szachowego