• 27. 04. 2016 r.

  XXXI Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

 • 07. 04. 2016 r.

  IV Ogólnopolska Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami — droga do samodzielności”

 • 21. 11. 2015 r.

  VI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Głowno 2015 r.

 • 11. 11. 2015 r.

  26. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP i 110-lecie ZNP

Uwaga! W dniu 2 maja br. dyżur prawnika zostaje odwołany.

Zaproszenie na Targi Pracy i Edukacji

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP zaprasza do udziału w Targach Pracy i Edukacji oraz konferencji „Zaplanuj swoją karierę” organizowanych we współpracy z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Targi odbędą się 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00Patio AHE w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52.
W targach swoją ofertę przedstawiać będą m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, firmy szkoleniowe oraz pracodawcy.

Podczas targów odbędą się warsztaty dla nauczycieli:
1. Metoda dramy w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej
2. Metoda projektowa — kształtowanie podstaw przedsiębiorczości
3. Kariera oparta na pasjach, czyli jak być szczęśliwym w pracy

Ze względu na tematykę konferencji do wzięcia udziału zapraszamy szczególnie dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli (zwłaszcza tych zagrożonych utratą pracy), pedagogów szkolnych, doradców zawodowych oraz przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zgłoszenia udziału w targach przyjmowane są do dn. 25 kwietnia br. na adres mailowy lodz@znp.edu.pl

* * *
Pobierz zaproszenie na Targi Pracy i Edukacji w formie pdf.

 

Rekomendacje po IV Ogólnopolskiej Konferencji z dnia 7 kwietnia 2016 roku
Osoby z niepełnosprawnościami — droga do samodzielności

Opracowanie:
Jolanta Wojciechowska
Prezes Stowarzyszenia „Efekt Motyla”, konsultant ŁCDNiKP
Ewa Błasiak
Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu ZNP w Łodzi,
Marzena Sławińska
nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi

Redakcja:
Janusz Jan Moos, dyrektor ŁCDNiKP

7 kwietnia 2016 roku w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami — droga do samodzielności” zorganizowana przez Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP — Sekcję Szkolnictwa Specjalnego oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z organizacjami pozarządowymi — stowarzyszeniami działającymi przy szkołach i placówkach specjalnych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Patronat medialny — Głos Nauczycielski.

Celem konferencji było określenie sytuacji szkół i placówek realizujących przygotowanie zawodowe uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w systemie polskiej edukacji, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i zespołem Aspergera, prezentacja aktualnego stanu prawnego w zakresie wspierania usamodzielnienia społecznego tej grupy osób oraz określenie niezbędnych kierunków zmian w zakresie edukacji, pomocy społecznej i zatrudnienia.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, organów prowadzących szkoły, instytucje włączające absolwentów w funkcjonowanie na otwartym i wspomaganym rynku pracy a przede wszystkim przedstawiciele środowiska edukacyjnego, dyrektorzy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodziców i uczniów z całej Polski. Podjęto próbę określenia niezbędnych kierunków zmian warunkujących prawidłowe przygotowanie niepełnosprawnych absolwentów, zwłaszcza z niepełnosprawnościami sprzężonymi do samodzielności.

Podczas konferencji, którą prowadził dyrektor ŁCDNiKP Janusz Jan Moos zaprezentowano wystąpienia:

• Wprowadzenie w tematykę konferencji — Marek Ćwiek Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

• Aktualna polityka MEN dotycząca kształcenia osób z niepełnosprawnościami — droga ucznia z niepełnosprawnościami na kolejnych etapach edukacji — Helena Maryjanowska — Główny Specjalista w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN

• Organizacja kształcenia specjalnego i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Łodzi — stan obecny i perspektywy — dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM

• Wspieranie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin — co wynika z badań przeprowadzonych w szkołach specjalnych województwa łódzkiego? — dr Piotr Plichta, Uniwersytet Wrocławski, IMP

• Adaptacja społeczna i zawodowa uczniów z zespołem Aspergera — dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW w Bydgoszczy

• Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) do samodzielności — dyr. ZSS nr 4 w Łodzi Maria Pielas, dyr. ZSZS nr 2 w Łodzi Iwona Kowalska

• Z doświadczeń własnych rodzica dziecka z niepełnosprawnościami — Anna Szczygieł — matka uczennicy z autyzmem

• Potrzeby przedsiębiorców regionu łódzkiego z uwzględnieniem możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych w świetle prac ORPdE — dr Elżbieta Ciepucha, ŁCDNiKP

• Polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnościami w regionie łódzkim — Monika Krajewska Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi

• Łódzkie działania na rzecz osób i szkół kształcących osoby z niepełnosprawnościami — Aneta Madziara, Jolanta Wojciechowska, Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP.

Do panelu dyskusyjnego Dyrektor Janusz Moos zaprosił:

• Helenę Maryjanowską — Głównego Specjalistę — Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN

• dr hab. Beatę Jachimczak, prof. UAM reprezentująca także Prezydenta Miasta Łodzi

• Monikę Krajewską — Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi

• Agnieszkę Szymańską — dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi

• dr. Jana Pawlikowskiego — Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności — reprezentującego Wojewodę Łódzkiego

• Ewę Ściborską — Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

• dr Teresę Wejner Jaworską — adiunkt Instytutu Studiów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi

• Beatę Leńczuk — przedstawicielkę pracodawców

• Małgorzatę Sinior — reprezentująca Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Uczestnicy panelu ustosunkowali się do trzech obszarów/ zagadnień:

I. Osiąganie przez uczniów z niepełnosprawnościami  kompetencji społecznych — jak jest, co należy zmienić?

II. Jakie problemy wymagają szybkiego prowadzenia procesów organizacyjnych i edukacyjnych?

III. Jakie są możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym, wspomaganym i chronionym rynku pracy?

Uwagi zgłoszone przez prelegentów, dyskusja prowadzona przez moderatora dyr. Janusza Moosa umożliwiła sformułowanie następujących wniosków:

Ad. I. Na starcie w dorosłe życie, związane z aktywnością zawodową osoby z niepełnosprawnością istotnie częściej mają poczucie niekompetencji i prawdopodobnie związane z tym przeświadczenie o ich niekonkurencyjności w ubieganiu się o zatrudnienie na otwartym rynku pracy (badania B. Jachimczak). W związku z tym:

✔ Osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia instytucji, w wielu przypadkach innej osoby — często przygotowane do samodzielności gubią się, gdy nagle zostają same, zwłaszcza bez wsparcia rodziny;

✔ Nadmierna opiekuńczość nauczycieli kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie sprzyja uzyskiwaniu samodzielności (nie ma często nikogo innego, aby czuwał nad uczniem);

✔ Należy uczyć podejmowania decyzji, a nie dawać gotowe rozwiązania, jest to niewątpliwie rola dobrze przygotowanej edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

✔ Wyuczone postawy bezradności i bierności powodują, że ludzie nie potrafią sobie pomóc;

✔ Należy rozróżniać wspieranie od wyręczania;

Ad. II. Dzieci niepełnosprawne wychowywane przez rodziców niepracujących (bo opiekujących się dzieckiem — tzw. „opieka wytchnieniowa”) nie mają wzorca pracy. Rodzic roszczeniowy to dziecko roszczeniowe. Trzeba zainicjować/ kontynuować rozwiązania systemowe — powstanie stanowisk asystentów i opiekunów osób niepełnosprawnych:

✔ Należy organizować kształcenie (i szkolenia) w zawodach, potrzebnych na rynku pracy, ale zarezerwowanych tylko dla osób niepełnosprawnych służących ochronie ich rynku pracy. Wprowadzić na listę zawodów MEN zawody proste — pomocnicze, dedykowane osobom z niepełnosprawnością;

✔ Realistycznie sformułować procedury i dostosować wymagania z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności na egzaminach zewnętrznych (ogólnych i zawodowych), a także maturalnych (w przypadku niepełnosprawności sensorycznych), do których przystępują niepełnosprawni;

✔ Zezwolić na elastyczność planów nauczania;

✔ Konieczne jest wsparcie dla instytucji szkolnictwa specjalnego;

✔ W związku z pejoratywnym wydźwiękiem słowa „specjalna” i zadaniami szkół specjalnych w zakresie wspomagania szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami niepełnosprawnymi, środowisko postuluje przekształcenie nazwy szkoła specjalna na specjalistyczna;

✔ Zintensyfikowanie pracy profilaktycznej i wychowawczej w zakresie agresji tradycyjnej i elektronicznej. Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wysokiej jakości współpracy z rodzicami.

✔ Wykorzystanie potencjału kadry pracującej w szkołach specjalnych;

✔ Wspieranie i organizowanie grup wsparcia dla rodziców, grup samopomocowych, mentoringowych.

Ad. III. Należy motywować rodziców dzieci niepełnosprawnych do pracy — dać im pracę, w dalszej perspektywie organizować miejsca pracy dla ich niepełnosprawnych dzieci:

✔ Osoby niepełnosprawne od urodzenia winny być aktywizowane zawodowo wraz z rodzicami, aby chciały pracować;

✔ Zgodnie ze stanowiskiem środowiska pracodawców przyjmujących uczniów szkół zawodowych na zajęcia praktyczne/ praktyki zawodowe konieczne jest zwiększenie w planach nauczania liczby godzin kształcenia praktycznego w celu umożliwienia uczącym się nabycia kompetencji zawodowych;

✔ Na portalach o pracy, należy stosować podział na oferty pracy dla niepełnosprawnych i dla sprawnych i na bieżąco je aktualizować;

✔ Należy dokonać zmiany rozporządzeń dotyczących orzecznictwa, które nie były od wielu lat dostosowane do zmieniającej się sytuacji osób z niepełnosprawnościami, także orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

✔ Należy wykorzystywać wyniki badań naukowych z ekonomii społecznej, takich jak np. te, prowadzone przez profesor: Podgórską-Jachnik i Jachimczak;

✔ W rozwiązaniach systemowych należy zagwarantować realne wsparcie dla pracodawców organizujących zatrudnienie osób z niepełnosprawnością;

✔ Konieczne jest opracowanie przez PFRON, fundusz pracy i programy operacyjne programów wspierających osoby niepełnosprawne na rynku pracy;

✔ Konieczne jest przeprowadzenie badań (np. przez urzędy pracy), dlaczego uczniowie z niepełnosprawnościami po ukończeniu szkoły w nieznacznym stopniu otrzymują propozycje pracy zgodnie z kwalifikacjami;

✔ Istnieje konieczność/potrzeba powstania projektu śledzącego losy absolwentów szkół zawodowych specjalnych;

✔ Wsparcie dla instytucji szkolnictwa specjalnego;

✔ Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie wysokiej jakości współpracy z rodzicami;

✔ Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym organizowanie przez szkoły dłuższych wyjazdów z dziećmi („zielone szkoły”, kolonie);

Wnioski dotyczące rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami:

✔ Przywrócenie zakładów pracy chronionej;

✔ Większe zaangażowanie instytucji pomocowych — asystenci rodzin, asystenci niepełnosprawnych, zatrudnianie tłumaczy języka migowego;

✔ Tworzenie tzw. spółdzielni socjalnych, gdzie każda osoba z dużymi deficytami będzie miała swojego opiekuna prowadzącego.

PLIKI DO POBRANIA

1. dr Piotr Plichta (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Uniwersytet Wrocławski), Wspieranie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin — co wynika z badań przeprowadzonych w szkołach specjalnych województwa łódzkiego?

 

Gwarancje nauczycielskich wynagrodzeń — ZNP zbiera podpisy

Do 8 czerwca br. ZNP powinien zebrać co najmniej 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy gwarantującej wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest obecnie — z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy.

Marszałek Sejmu wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i innych ustaw. To oznacza, że Związek może rozpocząć zbiórkę podpisów pod projektem. Aby posłowie zajęli się sprawą, ustawę powinno poprzeć swoimi podpisami co najmniej 100 tys. osób. Zbiórkę podpisów można prowadzić do 8 czerwca br.

Związek chciałby zmiany trzech ustaw — ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela. Chodzi o przepisy dotyczące odpowiedzialności za wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń.
W ustawie o systemie oświaty oznaczałoby to konieczność napisania na nowo art. 51 ust. 3: „Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, o których mowa w ust. 2 i 2b, w tym na utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki niezbędne na wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, finansowane są przez państwo w drodze dotacji celowej”.

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miałby się pojawić art. 42 ust. 2 pkt 5c, zgodnie z którym średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz m.in. z pochodnymi od wynagrodzeń, środków na odpis z funduszu socjalnego i in., finansowane byłyby przez państwo w formie dotacji celowej. Minister edukacji otrzymałby kompetencję do określania co roku w rozporządzeniu wysokości dotacji celowej na wynagrodzenia nauczycieli, sposób i tryb udzielania tejże dotacji celowej, a także jej podział i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego.

Zgodnie z projektem ZNP, w Karcie zmieniony zostałby art. 30 ust. 8, w którym znalazłaby się zasada, iż środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis na fundusz socjalny, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego są finansowane przez państwo w drodze dotacji celowej.

Wszystkie te zmiany miałyby się składać na jeden cel — „przywrócenie odpowiedzialności państwa polskiego za utrzymanie godności zawodu nauczyciela jako zawodu charakteryzującego się cechą zaufania społecznego. W szczególności odpowiedzialność państwa polskiego dotyczyć ma kwestii źródeł finansowania wynagrodzeń nauczycielskich” — czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Według ZNP, obecny system finansowania zadań edukacyjnych, w którym rząd przekazuje samorządom subwencję (zwykle nie pokrywającą wszystkich wydatków), te próbują załatać dziurę dosypując ze swoich dochodów, a na końcu dyrektor stara się jakoś dopiąć budżet kierowanej przez siebie szkoły, nie zdaje egzaminu. Coraz bardziej zadłużonym samorządom brakuje pieniędzy na dokładanie do subwencji, a jednocześnie muszą się one wywiązywać z zapisanej w Karcie Nauczyciela konieczności osiągania średnich wynagrodzeń. Jeśli im się to nie uda — muszą nauczycielom wypłacać jednorazowy dodatek uzupełniający. Według danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, w styczniu 2015 r. samorządy musiały przelać na konta nauczycieli ponad 200 mln zł — to różnica między tym, co rok wcześniej gminy i powiaty powinny — zgodnie z Kartą — nauczycielom wypłacić, a rzeczywistą pulą na wynagrodzenia. Problem z regulowaniem zobowiązań wobec nauczycieli ma 3/4 jednostek samorządu terytorialnego — czyli aż 2076 samorządów. Problem wypłaty wyrównań dotknął prawdopodobnie ok. 180 tys. nauczycieli.

Niejasna sytuacja panująca wokół nauczycielskich wynagrodzeń powoduje — zdaniem ZNP — że samorządy podejmują działania, często bezprawne, zmierzające np. do prywatyzacji szkół. A tym samym do pozbawiania coraz większych rzesz nauczycieli ochrony wynikającej z Karty. Związek wielokrotnie informował o tych praktykach ministerstwo edukacji.

Po przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy przez Sejm samorządy nadal otrzymywałyby subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych. Proponowane zmiany nie mają wpływu na wzrost wynagrodzeń, w niczym nie naruszają też kompetencji samorządów w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli. Dotacja celowa na wynagrodzenia nauczycieli dotyczy wyłącznie szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

loga (21 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

mają zaszczyt zaprosić

DYREKTORÓW, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW
oraz WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
na
IV Ogólnopolską Konferencję
Osoby z niepełnosprawnościami — droga do samodzielności

Konferencja odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r.
w godzinach 9.30 – 14.30
w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

Celem konferencji jest określenie sytuacji szkół i placówek realizujących przygotowanie zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami w systemie polskiej edukacji, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i zespołem Aspergera oraz prezentacja aktualnego stanu prawnego w zakresie wspierania usamodzielnienia społecznego i kierunków zmian edukacji, pomocy społecznej i zatrudnienia tej grupy osób.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 31 marca 2016 roku drogą mailową na adres: lodz@znp.edu.pl
Szczegółowych informacji udzielają:
Ewa Błasiak e_blasiak@o2.pl, tel. 505 232 428
Jolanta Wojciechowska wojciechowska@poczta.onet.pl, tel. 600 828 070

Współorganizatorzy:

loga (21 kB)

Patronat honorowy:

loga (21 kB)

Patronat medialny:

loga (21 kB)

Przebieg konferencji:

pobierz w formacie pdf ZAPROSZENIE oraz PRZEBIEG KONFEERENCJI

9.00 – 9.30
Akredytacja uczestników

9.30 – 9.50
Powitanie uczestników oraz wprowadzenie w tematykę konferencji
— Marek Ćwiek, Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
— Janusz Moos, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

9.50 – 10.10
Aktualna polityka MEN dotycząca kształcenia osób z niepełnosprawnościami — droga ucznia z niepełnosprawnościami na kolejnych etapach edukacji
— przedstawiciel MEN

10.10 – 10.25
Organizacja kształcenia specjalnego i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Łodzi — stan obecny i perspektywy
— dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM

10.25 – 10.50
Uczniowie ze SPE w szkole specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej
—  dr Piotr Plichta, Uniwersytet Wrocławski, IMP

10.50 – 11.10
Adaptacja społeczna i zawodowa uczniów z zespołem Aspergera
— dr hab. Dorota Podgórska- Jachnik, prof. UKW w Bydgoszczy

11.10 – 11.30
Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) do samodzielności
— Maria Pielas, dyr. ZSS nr 4 w Łodzi; Iwona Kowalska, dyr. ZSZS nr 2 w Łodzi

11.30 – 11.45
Z doświadczeń własnych rodzica dziecka z niepełnosprawnościami
— przedstawiciel rodziców

11.40 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 12.30
Programy pomocowe dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
— Mirosław Przewoźnik, Dyrektor Biura Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

12.30 – 12.45
Potrzeby przedsiębiorców regionu łódzkiego z uwzględnieniem możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych w świetle prac ORPdE
— dr Elżbieta Ciepucha, ŁCDNiKP

12.45 – 13.00
Polityka społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
— Monika Krajewska, RCPS

13.00 – 13.15
Szanse i zagrożenia kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami
— Jolanta Wojciechowska, ŁCDNiKP

13.15 – 13.25
Refleksje z doświadczeń własnych pracodawców
— przedstawiciel pracodawców

13.25 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.15
PANEL DYSKUSYJNY — prowadzenie Janusz Moos, Dyrektor ŁCDNiKP

14.15 – 14.30
Podsumowanie konferencji i przedstawienie wniosków:
— Marek Ćwiek, Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
— Janusz Moos, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Cytat tygodnia

„Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu.”

Joseph Ch. Pearce
 

„Wszyscy potrzebujemy zrozumienia, słów otuchy i przebaczenia.”

Phil Bosmans
 

„Im jestem starszy, tym mniej podzielam powszechne przekonanie, że mądrość przychodzi z wiekiem.”

Harold Mencken
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVIII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
23 — 25 października 2015 r.
(plik uaktualniony 2. 09. 2015 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP uprzejmie informują, iż Memoriał odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w dniach 23 - 25 października 2015 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, ul. Piotrkowska 137/ 139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 23/24. 10. br. i 24/25. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 24. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela — w miejscu rozgrywek. Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank Pekao S.A. XI O. w Łodzi 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 24. 10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 25. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVIII Memoriału Szachowego