• 28. 11. 2014 r.

  Jubileusz 60-lecia Klubu Nauczyciela

 • 26. 11. 2014 r.

  Złożenie kwiatów na grobie T. Wasilewskiego, prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 20-22. 11. 2014 r.

  41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

 • 15. 11. 2014 r.

  V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty

Kluzik-Rostkowska: „S” jest otwarta na rozmowy o likwidacji Karty

NSZZ „Solidarność” jest otwarty na rozmowy na temat likwidacji Karty Nauczyciela. W przeciwieństwie do ZNP - poinformowała 4 lutego br. minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

—  Jestem po rozmowach z oboma związkami zawodowymi, czyli „Solidarnością” i ZNP. „Solidarność” jest otwarta na rozmowy na temat tego, jak w przyszłości miałby wyglądać dokument, który zastąpi Kartę Nauczyciela. Oni mówią: „Nie jesteśmy przywiązani do Karty Nauczyciela jako takiej, wiemy, że to dokument z innych czasów”. Jesteśmy po dwóch spotkaniach i wprawdzie na ogólnym poziomie, ale rozmawiamy o tym, jak powinna w przyszłości wyglądać funkcja dyrektora szkoły, jakie powinien mieć instrumenty, a jakie powinien mieć nauczyciel, jak szkoła powinna być osadzona w środowisku lokalnym. Bardzo chciałabym, żeby takie rozmowy były prowadzone — opowiadała Kluzik-Rostkowska. — ZNP natomiast uważa, że Karta Nauczyciela jest ok. I tu jesteśmy po przeciwnych stronach barykady. ZNP uważa natomiast, że czas najwyższy od nowa zbudować ustawę o systemie oświaty. Zgadzam się z tym. Nie wykonamy tego w parę miesięcy, potrzeba na to około roku — dodała.

Jej zdaniem, w miejsce Karty powinien pojawić się nowy dokument opisujący zawód nauczyciela. — Nie mam żadnej wątpliwości, że edukacja jest tak ważną z punktu widzenia funkcjonowania państwa dziedziną, że ustawa dedykowana szkole, pracy nauczyciela, powinna istnieć. Nie chciałabym całkowitego urynkowienia zawodu nauczyciela, ponieważ to by mogło oznaczać, że np. w ciągu jednego roku szkolnego w klasie uczyłoby trzech nauczycieli matematyki. Nie mam również żadnych wątpliwości, że formuła Karty Nauczyciela się wyczerpała, to dokument z 1982 r., z innego czasu politycznego, z innego czasu społecznego. Spokojnie trzeba myśleć o budowaniu nowej ustawy. Czas wyborczy to najgorszy moment na to, by coś, co i tak budzi emocje, o tych zmianach rozmawiać w tej chwili, bo różne rzeczy mogą z tego wyjść i niekoniecznie zgodne z intencjami — tłumaczyła Kluzik-Rostkowska.

Źródło: www.glos.pl

 

MEN zapowiada likwidację Karty!

MEN zapowiada likwidację Karty!

Zobacz plik w większym rozmiarze (kliknij tutaj).

 

Jednorazowe dodatki uzupełniające

Jednorazowe dodatki nie są dodatkowym wynagrodzeniem!

Przypominamy, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę (samorząd) przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Jeśli samorząd nie wypłacił należnych ustawowo wynagrodzeń na poziomie danego stopnia awansu zawodowego, np. nauczycielom kontraktowym, do końca stycznia musi wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające należącym do niej nauczycielom.

— Jednorazowe dodatki uzupełniające nie są dodatkowym wynagrodzeniem nauczycieli, a instrumentem dyscyplinującym samorządy do wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków — mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dodatek jest równy różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku.

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez samorząd i wypłacana do 31 stycznia.

Natomiast do 10 lutego organ prowadzący szkołę (samorząd) sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o ile wystąpiła. Następnie przedkłada sprawozdanie, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

 

Ferie zimowe w szkołach

Nauczycielowi, podobnie jak każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Dziewiętnastego stycznia 2015 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ministra edukacji narodowej, w szkołach niektórych województw rozpoczynają się ferie zimowe. Dla nauczycieli jest to czas urlopu wypoczynkowego. Uczniom i nauczycielom życzymy udanego wypoczynku i regeneracji sił.

Nauczycielowi, podobnie jak każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Prawa do tego urlopu pracownik nie może się zrzec, a pracodawca ma obowiązek go udzielić. Dyrektorom szkół przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa, każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie (wakacje) i ferie zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel nie może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w tym czasie innych czynności niż:
1. przeprowadzanie egzaminów;
2. prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3. opracowywanie szkolnego zestawu programów;
4. uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Ponadto należy pamiętać, że czynności te w danym roku szkolnym nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni z przysługującego mu urlopu.

Zgodnie z kodeksem pracy, kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

 

Cytat tygodnia

„W sferach symboliczno-ideowych Polska wciąż jest znacząco zdziecinniała. Przez dwie dekady panowała właściwie bezmyślna wiara w automat wolnego rynku, który samoczynnie miał rozwiązać wszystkie problemy. Bieda miała zniknąć, kiedy bogactwo „ludzi sukcesu” zacznie coraz obficiej skapywać na ludzkie niziny. W ostatnich latach utracono tę naiwną wiarę, będącą przebiegłym oszustwem. Na scenie politycznej coraz częściej pojawiają się projekty kosmetyczne, ale one nie wystarczą.”

prof. Andrzej Mencwel, krytyk i historyk kultury
 

„Nie śmiej się z głupoty innych ludzi; ona jest twoją szansą.”

Winston Churchill
 

„Jakość naszego życia wiąże się z umiejętnością akceptacji sytuacji dramatycznych.”

Jacek Walkiewicz, polski psycholog, mówca i trener
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
24 — 26 października 2014 r.
(plik uaktualniony 22. 08. 2014 r.)

Memoriał Szachowy — Łódź

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, organizatorzy XXXVII Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał Organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 24 — 26 października 2014 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Prosimy o nie odkładanie zgłoszeń po ww. terminie. Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 24/25. 10. br. i 25/26. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 25. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela /w miejscu rozgrywek/. Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 25.10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 26.10.br. o godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVII Memoriału Szachowego