• 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

 • 05. 11. 2016 r.

  VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty — Głowno 2016

 • 10. 10. 2016 r.

  Pikieta ZNP przeciwko planowanym zmianom w oświacie

 • 09. 10. 2016 r.

  XXVI Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym oraz XV Drużynowe Mistrzostwa ZNP

Wniosek ZNP do posłów

ZNP zwrócił się do Posłów o wprowadzenie do projektu ustawy Prawo Oświatowe poprawek, jednoznacznie przesądzających, iż każdy uczeń ma zagwarantowane prawo do szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Pani/Pan Poseł na Sejm RP
Członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Szanowni Państwo,

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się niniejszym do Państwa Posłów o wprowadzenie do projektu ustawy Prawo Oświatowe, niżej wskazanych poprawek, jednoznacznie przesądzających, iż każdy uczeń ma zagwarantowane prawo do szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a zadanie polegające na prowadzeniu szkół i przedszkoli jest obowiązkowym zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego.

poprawka nr 1

W art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) każdemu rodzicowi prawo posłania dziecka do szkoły obwodowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

poprawka nr 2

W art. 8 ust. 15 przed wyrazami „zadań własnych gmin”  dodaje się wyraz „obowiązkowych”.

poprawka nr 3

W art. 8  ust. 16 przed wyrazami „zadań własnych powiatów” dodaje się wyraz „obowiązkowych”.

UZASADNIENIE

Ad. 1.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika jednoznacznie, że każdy uczeń ma prawo do szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Prawo to jest gwarantowane, nałożonym na każdą jednostkę samorządu terytorialnego obowiązkiem objęcia całego jej obszaru obwodami szkół samorządowych. Przykładowo w jednym z najnowszych wyroków, który został wydany w dniu 4 listopada br. (sygn. akt I OSK 1389/16) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał co następuje:

„Przepis art. 17 ust. 4 nie może być wykładany w sposób sprzeczny z ustrojową normą art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, stanowiącą, że zakładanie i prowadzenie m.in. publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Jest to, zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadanie o charakterze obowiązkowym. Tego obowiązku gminy nie może zastąpić rozwiązanie polegające na powierzeniu wykonywania zadań w zakresie zakładania i prowadzenia placówek oświatowych innemu podmiotowi (por. wyrok NSA z dnia 9 lutego 2006 r., sygn. akt I OSK 1372/05; wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. akt I OSK 1377/06). W konsekwencji, dzieci mają prawo do edukacji w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę. Możliwość spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego w szkole publicznej prowadzonej przez podmiot inny, niż gmina nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem, wynikającym z art. 16 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Obwody szkół publicznych (podstawowych i gimnazjów, w tym przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum) prowadzonych przez gminę powinny zatem obejmować teren gminy. Dodać warto, że zgodnie z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4, szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego, nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem (art. 58 ust. 2 zdanie drugie ustawy o systemie oświaty). W tej sytuacji, utworzenie szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty skutkuje, wynikającym z art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem określenia przez radę gminy granic obwodów tych szkół, przy czym obwody te mogą w części pokrywać się z obwodami szkół publicznych prowadzonych przez gminy.”

Mając na uwadze powyższe, Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża zdziwienie i zaniepokojenie zachowaniem Minister Edukacji Narodowej, która podczas prac podkomisji w dniu 1 grudnia br.,  jednemu z posłów, deklarującemu poparcie dla poprawki ZNP do art. 1 ustawy Prawo oświatowe, nakazała się z tego poparcia wycofać. Jeszcze większe zaniepokojenie ZNP wzbudza sprzeczne z wyżej przywołanym orzecznictwem NSA stanowisko Pani Minister, która podczas tego samego posiedzenia podkomisji kategorycznie oświadczyła, że nie wszyscy uczniowie muszą być objęci obwodami szkół samorządowych i nie muszą mieć gwarancji do szkoły samorządowej.

Ad. 2 i 3

Art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Wskazuje on jednocześnie katalog tych zadań. Mieszczą się w nim między innymi: lokalny transport zbiorowy, ochrona zdrowia, pomocy społeczna, kultura, budownictwo mieszkaniowe, edukacja. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego art. poszczególne ustawy określają, które zadania własne gminy z ww. katalogu są dla gminy zadaniami obowiązkowymi. W odniesieniu do edukacji publicznej, w zakresie zadania polegającego na prowadzaniu szkół i przedszkoli, ustawą taką jest ustawa o systemie oświaty. Zawarte w niej art. 104 i art. 105 jednoznacznie wskazują, że prowadzenie szkół podstawowych i przedszkoli jest obowiązkowym zadaniem własnym gmin. Przepisy te nie znalazły swoich odpowiedników w projekcie ustawy Prawo oświatowe, co budzi niepokój ZNP, gdyż ustawa o systemie oświaty, zgodnie z deklaracjami Minister Edukacji Narodowej zostanie wkrótce w całości uchylona.

Tymczasem zarówno ww. wyrokach NSA, jak i szeregu wyroków WSA wskazuje się,  że podmiotem obowiązanym do zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli jest gmina. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 20 września 2011 r. (II SA Ol 453/11, LEX nr 1101379), a więc wydanym już po wejściu w życie nowelizacji wprowadzającej do ustawy o systemie oświaty art. 5 ust. 5g wskazał:

„Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gmin. Należy również zauważyć, że zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli ustawodawca określił, jako obowiązkowe zadania własne gmin — art. 104 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Z tego względu przepis art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty należy rozumieć jako określający w sposób jednoznaczny, iż podmiotem obowiązanym do zakładania i prowadzenia publicznych przedszkoli jest gmina. Tego obowiązku gminy nie może zastąpić rozwiązanie polegające na powierzeniu wykonywania zadań w zakresie zakładania i prowadzenia publicznych placówek oświatowych odrębnej osobie prawnej.”

Związku Nauczycielstwa Polskiego nie przekonuje zapewnianie Minister Anny Zalewskiej, wyrażone podczas posiedzenia podkomisji sejmowej w dniu 1 grudnia br., iż niewskazanie w projekcie ustawy Prawo oświatowe, że prowadzanie szkół i przedszkoli jest zadaniem obowiązkowym j.s.t. nie powoduje, że zadania te przestają być dla. j.s.t. obowiązkowe. Przywołane wyżej orzecznictwo sądów administrowanych wskazuje bowiem jednoznacznie, że wyeliminowanie z systemu prawnego rozwiązań zawartych obecnie w art. 104 i 105 ustawy o systemie oświaty zdejmie z j.s.t. obowiązek prowadzenia szkół.

Mając na uwadze powyższe ZNP wnosi jak na wstępie.

Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński
Prezes ZNP Sławomir Broniarz

Wyrok NSA 4. 11. 2016

 

Posiedzenie sejmowych komisji ws. ustaw oświatowych

8 i 9 grudnia połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pracowały nad projektami ustaw oświatowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosi propozycje poprawek dot. m.in.:

• utrzymania dotychczasowej struktury szkolnictwa,

• utrzymania obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli przez jednostki samorządu terytorialnego,

• zapewnienia rodzicom prawa posłania swoich dzieci do szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

• utrzymania jednorazowego dodatku wyrównawczego w przypadku nieosiągania przez nauczycieli średnich wynagrodzeń,

• zapewnienia odpraw dla pracowników niepedagogicznych w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę,

• ustalenia 12-miesięcznego okresu stanu nieczynnego dla nauczycieli.

 

MEN przedstawiło do „prekonsultacji” projekt podstawy programowej

Ministerstwo edukacji zamieściło na swojej stronie internetowej projekt podstawy programowej podzielonej na 24 części tematyczne. Konstrukcja podstawy programowej znacząco różni się od obecnej. Obecna podstawa definiuje cele i wymagania w kontekście całego etapu edukacyjnego, nowa – wyznacza konkretne punkty do osiągnięcia w poszczególnych klasach. To oznacza powrót do rozwiązań znanych jeszcze z okresu PRL i lat 90.

Wśród udostępnionych części podstawy znajduje się ta dotycząca historii. Już na wstępie dowiadujemy się, że jednym z celów jest poznanie ważnych wydarzeń „z dziejów narodu polskiego”, a także „zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi”. Podstawa ma też „rozbudzić poczucie miłości do ojczyzny”.

W klasie czwartej uczeń nie rozpocznie swojej edukacji historycznej od poznania starożytności, ale nauczy się opowiadać o postaciach i wydarzeniach „o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej”. Autorzy podstawy wykorzystali przy tym zakres praktycznie całej historii Polski – od średniowiecza po współczesność. Uczniowie wykują więc informacje o m.in. Mieszku I, Bolesławie Chrobrym, Mikołaju Koperniku, Janie III Sobieskim, Marii Skłodowskiej-Curie, Józefie Piłsudskim. Czwartoklasiści poznają ponadto historię bohaterów Powstania Warszawskiego, a także rotmistrza Witolda Pileckiego, papieża Jana Pawła II i bohaterów „Solidarności”.

Nauczyciel będzie też mógł wybrać do omówienia z czwartoklasistami jedenaście dodatkowych, nieobowiązkowych tematów, jak np. chrzest Polski, wojny z Niemcami, historię Gdańska, „obiady czwartkowe” u Stanisława Augusta Poniatowskiego, strajk dzieci we Wrześni – „udręki niewoli, germanizacja, rusyfikacja” oraz Bitwę Warszawską.

Dopiero w piątej klasie uczniowie zaczną analizować historię starożytności. Uczeń opanuje ogromną partię materiału, bo aż do XVI wieku. W klasie szóstej uczniowie „przerobią” materiał do epoki napoleońskiej włącznie, w klasie siódmej – od Kongresu Wiedeńskiego do okresu międzywojennego, a w klasie ósmej – od wybuchu II wojny światowej do 1997 r.

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:
I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;
II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.

W II etapie będą realizowane następujące przedmioty:
1) język polski,
2) język obcy nowożytny,
3) drugi język nowożytny
4) muzyka,
5) plastyka,
6) historia,
7) wiedza o społeczeństwie,
8) przyroda,
9) geografia,
10) biologia,
11) chemia,
12) fizyka,
13) matematyka,
14) informatyka,
15) technika,
16) wychowanie fizyczne,
17) edukacja dla bezpieczeństwa,
18) wychowanie do życia w rodzinie,
19) etyka
20) język mniejszości narodowej lub etnicznej,
21) język regionalny – język kaszubski.

W szkole podstawowej w ramach zajęć dodatkowych, tak jak jest to obecnie, uczniowie będą realizowali zajęcia z religii.  

MEN powtarza rozwiązania dotyczące podziału na grupy – obowiązkowo w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I i II stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej – jeśli liczba uczniów jest większa niż wskazano poniżej:

* informatyka – liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej – nie więcej niż 24 uczniów;
* języki obce (obowiązkowe) – w oddziałach nie więcej niż 24 uczniów;
* nie więcej niż połowa godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy – w przypadku konieczności prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

MEN powtarza rozwiązania podziału na grupy także m.in.:

* na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
* w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej,
* a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że: jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych – liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) należy przeznaczyć na:

* język polski, historię muzykę, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania,
* język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo z każdego przedmiotu, w czteroletnim okresie nauczania.

Ministerstwo edukacji zachęca ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat nowej podstawy programowej. Opinie można nadsyłać do 9 grudnia br. Potem powstaną projekty rozporządzeń dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania. MEN przewiduje, że rozporządzenia zostaną podpisane w drugiej połowie lutego br.  

Opinie zgłaszać można mailem na adresy:
Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl

W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa będzie stosowana w przedszkolach, w klasie pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej. Dotychczasowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019.

Projekt nowej podstawy programowej dostępny jest TUTAJ.

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Reforma edukacji trafiła do Sejmu

Pierwsze czytanie i pikieta

29. 11. 2016 r.

godz. 13:00 — 17:00

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy — Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz projektu ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (druk nr 1031)

10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół

godz. 17.00

Pikieta przed Sejmem NIE dla chaosu w szkole  

30. 11. 2016 r.

godz. 11:30 Wspólne posiedzenie komisji: ENM i STR

Posiedzenie odbędzie się w przypadku skierowania do Komisji projektów ustaw z druków 1030 i 1031.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (druk nr 1031)

 

Cytat tygodnia

„Rozwaga jest cnotą rządzących. Podobnie jak odwaga. Rządzić trzeba odważnie i rozważnie.”

Franciszek, papież
 

„...życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia: sądzi się, że dostało się życie wieczne. Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie, chciałoby się je odrzucić. W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć.”

Eric-Emmanuel Schmitt
 

„Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie ludzie kłamią, lecz tam, gdzie kłamstwa są akceptowane.”

Karel Capek
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
21 — 23 października 2016 r.
(plik uaktualniony 12. 09. 2016 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 21 - 23 października 2016 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 21/22/23 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 22. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, 100 zł dla osób niekorzystających.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, 123 zł dla zawodników niekorzystających.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 22. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 23. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXIX Memoriału Szachowego