• 25. 06. 2014

  Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 31. 05. 2014

  Dzień Dziecka w ZOO Safari Borysew

 • 16. 05. 2014

  XV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Pracowników Oświaty
  Pabianice 2014

 • 26. 04. 2014

  29. Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

W dniu 30 czerwca 2014 r. (tj. poniedziałek), dyżur prawnika — odwołany.
Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 24 sierpnia br.
Pierwszy dyżur prawnika po wakacjach w dniu 25. 08. 2014 r. tj. poniedziałek.

Siła nabywcza Polaków — notatka

1. Badanie GFK — Purchaising Power Europe (2013) bierze pod uwagę wartość siły nabywczej mieszkańca danego kraju definiowaną jako łączną kwotę pieniędzy, jaką konsumenci z danego kraju mogą przeznaczyć na żywność, usługi, wydatki mieszkaniowe i inne konsumenckie. Pod tym względem siła nabywcza Polaka wyniosła w 2013 r. 5879 euro/mieszkańca Polski, przy średniej dla państw Europy wynoszącej 12 890 euro (45,5 proc. średniej). Z tak mierzoną siłą nabywczą mamy 28 pozycję w Europie na 42 kraje uwzględnione w tym badaniu. Niemcy — 20 621 euro, Ukraina 2206 euro (przy takich rankingach należy pamiętać o różnicach w liczbie ludności państw).

2. Dane Eurostatu na temat przeciętnych wynagrodzeń (netto) za 2012 r. pokazują, że roczne przeciętne wynagrodzenie netto w Polsce wynosi 3809,67 euro i jest 6-krotnie mniejsze niż w Szwajcarii i 4-krotnie mniejsze niż w Niemczech (analizując takie zestawienie trzeba pamiętać o różnicach kursów walutowych i że jest to porównanie średnich płac netto, w Polsce 2/3 pracowników zarabia poniżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Pod względem siły nabywczej przeciętnego wynagrodzenia (uwzględnia poziom cen takiego samego koszyka dóbr) w 2012 r. Polska znajdowała się na 17 miejscu w UE.

3. W 2013 r. płaca minimalna w Polsce wg Eurostatu wyniosła 392,73 euro, co uplasowało kraj na 10 pozycji spośród państw posiadających kategorię płacy minimalnej (w styczniu 2014 r. Polska znalazła się na 9 miejscu). Dane Eurostat za styczeń 2014 r. wskazują, że płaca minimalna w Polsce w parytecie siły nabywczej (PPS) — uwzględniającego różnice w cenach między krajami — uplasowała się na 12 pozycji. Generalnie, państwa z relatywnie niskimi płacami minimalnymi mają zazwyczaj niższe poziomy cen, wiec ich płaca minimalna wyrażona w PPS jest wyższa; w państwach o wyższej płacy minimalnej ceny są zwykle wyższe, więc płaca minimalna wyrażona w PPS jest generalnie niższa.

4. Dane Eurostat za 2013 r. wskazują, że pod względem średniego wskaźnika cen Polska jest wśród krajów UE mających najniższy wskaźnik cen. Średni wskaźnik cen w 2013 r. wyniósł 57 proc. średniej unijnej. Drożej niż w Polsce jest w Bułgarii i Rumunii, gdzie wskaźnik wynosi 69 proc., najdrożej jest w Szwajcarii i Norwegii — tu średni wskaźnik cen to 156 proc. tego, co średnio w 28 krajach unijnych; Dania (140 proc. średniej). Najbliżej średniej unijnej są Niemcy (102 proc.), Włochy, Austria, nieco poniżej średniej znajdują się Hiszpania, Grecja, Cypr i Portugalia (ok. 90 proc.).

przygotowała: K. Pietrzak,
Zespół Polityki Gospodarczej OPZZ

 

Raport o stanie edukacji 2013 „Liczą się nauczyciele”

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował kolejny raport o stanie edukacji — „Liczą się nauczyciele”, który podobnie jak w poprzednich edycjach opisuje kierunki zmian w polskiej edukacji, w tym dotyczące wykształcenia Polaków, ich szans na rynku pracy, ich wyborów edukacyjnych. Stara się też pokazać obraz polskich nauczycieli: dostarcza odpowiedzi m.in. na pytania: co nauczyciele myślą o sobie i swojej pracy?, co inni myślą o nauczycielach?, ile pracują?, jak podnoszą swoje kompetencje? Obszerną cześć raportu stanowią portrety nauczycieli języka polskiego, matematyki, historii, języków obcych oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Z raportu wiemy, że przeciętny nauczyciel w Polsce ma 42 lata. Najmłodsi są nauczyciele w gimnazjach i technikach, a najstarsi nauczyciele nauczania początkowego. Raport potwierdza sfeminizowanie zawodu nauczycielskiego. Szczególnie widoczne jest to w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie jedynie co setny nauczyciel to mężczyzna.

Niemal wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie. Jedynie 4 proc. to licencjaci i inżynierowie, którzy pracowali raczej w szkołach podstawowych i gimnazjach lub uczyli języków obcych. Najwięcej osób ze stopniem doktora jest wśród polonistów i nauczycieli  przedmiotów przyrodniczych.

Połowa nauczycieli w Polsce osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany), a przeszło jedna czwarta stopień nauczyciela mianowanego. Odsetek osób z najwyższym stopniem awansu jest najwyższy wśród nauczycieli liceów ogólnokształcących (57 proc.) i szkół podstawowych (56 proc.), najniższy zaś w szkołach policealnych (25 proc.).

Stopień awansu zawodowego decyduje w głównej mierze o wysokości zarobków nauczyciela. Skutkiem wzrostu udziału nauczycieli o najwyższym stopniu awansu, a więc mianowanych i dyplomowanych, jest wyższe przeciętne wynagrodzenie. Pomiędzy rokiem 2007 a 2009 realne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrosło o 46 proc., a nauczyciela dyplomowanego o 12 proc. Natomiast do 2012 roku wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrosło aż o 58 proc., a nauczyciela dyplomowanego o 20 proc. Dla porównania, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym samym czasie wyniósł ok. 9 proc.

Więcej na stronie: http://eduentuzjasci.pl/

 

Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Oświaty!
Zakończył się kolejny rok szkolny.

Koniec roku szkolnego

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP dziękuje Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wspierali nasze działania i aktywnie włączali się w akcje prowadzone przez ZNP. W mijającym roku szkolnym osiągnęliśmy wiele sukcesów w działaniach o godne warunki pracy i płacy dla wszystkich pracowników oświaty.

Był to czas działań i protestów przeciwko projektom reform oświaty i Karty Nauczyciela. W listopadowej manifestacji ZNP w Warszawie pod hasłem „Dość tego!” wzięło udział ponad 20 tys. nauczycieli i pracowników szkolnej administracji i obsługi. Nasz protest spowodował, że niekorzystne dla oświaty i jej pracowników oraz uczniów projekty nowelizacji oświatowego prawa i Karty Nauczyciela nie zostały uchwalone. Dzięki temu warunki pracy i status zawodowy pracowników oświaty nie uległy zmianom.

Wszystkim pracownikom oświaty życzę udanego wypoczynku wakacyjnego, wielu radosnych i słonecznych dni. Jednocześnie w imieniu Zarządu Okręgu Łódzkiego zapewniam, że dalej będziemy aktywnie zabiegać o należyty wzrost wynagrodzeń i godne warunki pracy, o dobrą oświatę publiczną, a także stabilizację zawodową, której gwarancją jest Karta Nauczyciela.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

 

Wybory władz związkowych w Okręgu Łódzkim ZNP

Delegaci zebrani na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Okręgu Łódzkiego ZNP, która odbyła się 25 czerwca 2014 roku dokonali wyboru władz związkowych. Prezesem Okręgu Łódzkiego ZNP został ponownie wybrany Marek Ćwiek.

Konferencja wybrała nowy skład Zarządu Okręgu na kadencję 2014-2018 i Okręgową Komisję Rewizyjną.

Członkami Zarządu zostali wybrani:

1. Urszula Adamczyk

2. Krzysztof Baszczyński

3. Wiesława Beda

4. Grażyna Bednarska

5. Anna Beeger

6. Alicja Czekaj

7. Marek Ćwiek

8. Elżbieta Dyba

9. Maria Gwizdka-Wierucka

10. Ewa Janowska

11. Marian Jankowski

12. Regina Jaworska

13. Andrzej Jażwiec

14. Irena Jercha

15. Krystyna Jercha

16. Marek Kmiecik

17. Jadwiga Kotwicka

18. Anna Kowalczyk

19. Marzena Kowalska

20. Mariusz Kozarski

21. Magdalena Michalska

22. Agnieszka Michałowska-Stasiak

23. Adam Młynarski

24. Agnieszka Prukop

25. Grażyna Pisarska

26. Stanisława Raczyńska

27. Szczesek Beata

28. Marian Trębacz

29. Anna Truszczyńska

30. Anna Walczak

31. Marianna Wasiak-Zbrojewska

32. Antoni Węgliński

33. Zofia Winiarska

34. Dorota Wiskulska

35. Zofia Witkowska

36. Ewa Ziółkowska

Członkami Zarządu Głównego ZNP zostali wybrani Krzysztof Baszczyński, Marek Ćwiek, Adam Młynarski i Ewa Ziółkowska.

 

Cytat tygodnia

„Namawiam do prawdziwej reformy edukacji, która mogłaby się odbyć bez większych kosztów. Należy zmienić filozofię nauczania i skopiować część rozwiązań skandynawskich. Niech dzieci przestaną wkuwać definicje, stawiajmy przed nimi problemy do rozwiązania, uczmy je przy tym współpracy. [...] Nie robimy nic by uruchomić nową energię społeczną, otworzyć Polaków na siebie, zwiększyć przyjazność instytucji państwa. Bez tego nie widzę szansy, byśmy przekroczyli kolejny próg rozwojowy, jakim jest budowa innowacyjnej gospodarki.”

Janusz Czapiński, socjolog
 

„Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.”

Benjamin Franklin
 

„Egoizm, lenistwo i próżność to jedyne motory napędowe człowieka, na których można polegać zawsze i bezwarunkowo.”

Hans Gross, austriacki sędzia śledczy, twórca kryminalistyki
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVI Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
(plik uaktualniony 06. 09. 2013 r.)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP, jako bezpośredni organizatorzy XXXVI Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego im. dr. Horsta Podolskiego, uprzejmie informują, że Memoriał organizowany pod patronatem Zarządu Głównego ZNP odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 18 — 20 października 2013 r.

Celem prestiżowego Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty i wyłonienie najlepszego szachisty kraju na 2013 rok.

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko–kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut.

Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami. W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

Zgłoszenia prosimy kierować do
Zarządu Okręgu ZNP, ul. Piotrkowska 137/139; tel. 42 636 — 21 — 18
lub do kol. Anny Walczak tel. 607 — 260 — 639, 42 252 — 28 — 05.
Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 5 września br.
Prosimy o to by nie odkładać zgłoszeń po w.w. terminie.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 18/19.10. br. i 19/20.10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 19.10. br. godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali — upominki. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wyniesie 160 zł, a pozostałych 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu ZNP:

Bank PeKaO S.A. VIO/ Łódź 66 1240 3031 1111 0000 3426 7411

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 19 października br. o godz. 10, a zakończenie w dniu 20 października br. ok. godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy Memoriału