• 19. 06. 2015 r.

  Ogólnopolska inauguracja obchodów 110 rocznicy powstania ZNP

 • 22. 05. 2015 r.

  Muzeum ZNP w Pilaszkowie

 • 19. 05. 2015 r.

  Pikieta ZNP przed Kancelarią Premiera w Warszawie

 • 25-27. 04. 2015 r.

  XXX Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektowanych zmian ustroju szkolnego

110lat (14 kB)

System oświaty zapewniający właściwą edukację dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych filarów państwa, a każda jego przebudowa znacząco wpływa zarówno na życie obywateli, jak i całą wspólnotę społeczną. Edukacja to obszar wymagający szczególnej troski ze strony nas wszystkich. Nie znosi rewolucyjnych zmian i nieoczekiwanych zwrotów. Rozwija się pomyślnie tylko w atmosferze spokoju, stabilizacji, ciągłości planów i konsekwencji w ich realizacji.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego apeluje do wszystkich podmiotów sceny politycznej o rozwagę w projektowaniu radykalnych zmian w polskim systemie oświaty. Za społecznie szkodliwy Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa zamiar kolejnej zmiany obecnej struktury ustroju szkolnego. Likwidacja gimnazjów po szesnastoletnim okresie ich funkcjonowania w systemie to krok nieodpowiedzialny. Nie rozwiąże istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców uczniów, jak i organów prowadzących szkoły oraz pracowników zatrudnionych w gimnazjach. Wymusi kosztowne zmiany programów, podręczników i bazy edukacyjnej.

Edukacja, wychowanie i opieka w szkołach gimnazjalnych z pewnością nie są wolne od mankamentów. Różne środowiska polityczne i edukacyjne podnoszą zwłaszcza kwestię niezadowalających efektów pracy z uczniami w trudnym okresie rozwojowym oraz zagrożenia wychowawcze występujące w czasie nauki w gimnazjum. Obecna w debacie publicznej fala krytyki wobec edukacji gimnazjalnej wymaga głębokiego namysłu i starannych analiz.

Nie można jednak zapominać o osiągnięciach edukacyjnych polskich gimnazjalistów, którzy w badaniach międzynarodowych udowadniają, że właściwie ukierunkowany wysiłek i planowa, wytrwała praca uczniów pod kierunkiem dobrze przygotowanych nauczycieli przynoszą efekty. Warto przy tym zwrócić uwagę, że sukcesy te nie były automatycznym skutkiem utworzenia gimnazjów. Musieliśmy poczekać na nie kilka lat. Dowodzi to jasno, że nie zmiana, lecz właśnie jej stabilizacja jest właściwym podłożem dobrych efektów oświatowych.

Gimnazja należy doskonalić — nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas. Ten kierunek powinien być priorytetem kreatorów polityki edukacyjnej. Oświata potrzebuje stabilizacji i spokoju, żeby wypracować dobry efekt edukacyjny. Zanim nauczymy się skutecznie ją wspierać — zostawmy szkoły w spokoju.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich

110lat (14 kB)

Od kilku lat toczy się dyskusja o obniżeniu wieku rozpoczynania edukacji szkolnej. W chwili obecnej nabrała ona niezwykle emocjonalnego charakteru. Trudno byłoby zaprzeczyć, że większość dzieci sześcioletnich jest gotowa do podjęcia nauki szkolnej. Niewątpliwie mają na to wpływ przemiany cywilizacyjne, wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa, a także postępujące upowszechnianie wychowania przedszkolnego. Obniżenie wieku inicjacji szkolnej pozwala na wyrównywanie szans i pełniejsze wykorzystanie potencjału dziecka.

Z tych względów wiek obowiązku szkolnego w Polsce powinien być obniżony. Tymczasem w ciągu ostatnich lat rząd wielokrotnie zmieniał zdanie w tej sprawie, przekładał wejście w życie reformy, wydłużał okres, w jakim rodzice decydowali o wieku debiutu szkolnego swoich dzieci, wprowadzając coraz większy chaos. Zabrakło dialogu ze zdezorientowanymi rodzicami i ogólnopolskiej kampanii wskazującej na korzyści wynikające z wczesnego rozpoczynania edukacji oraz właściwego przygotowania wszystkich szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich.

Efekty zaniedbań MEN są obecnie aż nadto widoczne. Dzisiaj zamiast dyskutować o wyrównywaniu szans edukacyjnych młodszych dzieci i wczesnym wspieraniu ich rozwoju, opinia publiczna koncentruje się na kwestionowaniu zasadności tych zmian.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, cofnięcie reformy obowiązku szkolnego dla sześciolatków zdezorganizuje system oświaty. Sukcesywnie w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz na studiach zabraknie jednego rocznika uczniów. Ponadto upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci trzyletnich i czteroletnich w sytuacji powrotu sześciolatków do przedszkoli będzie praktycznie niemożliwe. W konsekwencji zmniejszą się szanse na sukces edukacyjny polskiego dziecka. 

Zamiast cofać reformę, należy zatroszczyć się o jej prawidłowe wdrożenie. Dziś najważniejszym zadaniem dla szkół i organów prowadzących jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i pełnej opieki o wysokim standardzie zgodnie z oczekiwaniami rodziców.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

110. rocznica rozpoczęcia działalności ZNP

110lat (14 kB)

Uroczyste posiedzenie
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

1 października 2015 r. odbyło się w warszawskiej siedzibie Związku uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Otworzył je Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

— Od początku działalności Związek walczył o to, by wszystkie dzieci miały prawo uczęszczania do szkoły, pobierania nauki od wykwalifikowanych nauczycieli oraz do uczenia się. To się nie zmieniło — mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. — Również dzisiaj, po 110-latach od wydarzeń w Pilaszkowie, troszczymy się o dostęp dzieci do publicznych samorządowych szkół, podnoszenie jakości kształcenia oraz o zachowanie statusu zawodowego nauczycieli. ZNP już 110 lat temu działał w oparciu o przekonanie, że każdy ma prawo do edukacji. Mieliśmy szczęście, bo o kształceniu i wychowaniu nasi poprzednicy myśleli śmiało i nowocześnie. Dzisiaj prawo do nauki jest podstawowym prawem człowieka — mówił szef Związku.

mielismy_szczescie

— Rzadko bywam u kogoś na 110 urodzinach. Bardzo szanuję waszą pracę, choć czasem się różnimy, ale to nie umniejsza mojego szacunku — powiedziała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podczas uroczystości z okazji 110. rocznicy ZNP. — Dziękuję państwu bardzo za pracę i na ręce państwa składam podziękowanie wszystkim nauczycielom. Wiem, że to nie jest łatwa praca, wiem też, że bez tej pracy wszystkim nam byłoby znacznie trudniej.

— Cieszę się, że Związek pozostaje organizacją prężną i tak żywo reagującą na bieżące wydarzenia. Z okazji jubileuszu 110-lecia ZNP składam serdeczne gratulacje wszystkim zaangażowanym w jego działalność, pracującym w szkołach całej Polski — napisał prezydent Andrzej Duda w liście do Uczestników i Organizatorów uroczystych obchodów 110. rocznicy rozpoczęcia działalności ZNP.

Specjalne listy do Związku wystosowali także: minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz.

Minister edukacji wręczyła działaczom związku odznaczenia państwowe i resortowe: Medal Złoty za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Natomiast Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Śląskiego ZNP wręczyła Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka statuetkę Ikar. Odebrała ją prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara. — Ta nagroda — za kształtowanie tolerancji i szacunku do drugiego człowieka — jest dla nas szczególnie ważna — mówiła.

Książkę „Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasach przełomów i transformacji (1936 — 2014)” zaprezentował były prezes Związku Bolesław Grześ.

Po wystąpieniach gości odbyła się dyskusja panelowa „Przyszłość zawodu nauczyciela — wyzwania i szanse”.

dyskusja_panelowa

Uczestniczyli w niej: Patrick Roach sekretarz generalny Brytyjskiego Związku Zawodowego Nauczycieli i Pracowników Szkolnictwa Wyższego, członek Zarządu Światowego Międzynarodówki Edukacyjnej; Sławomir Broniarz, prezes ZNP, członek Zarządu Światowego Międzynarodówki Edukacyjnej;  prof. Janusz Gęsicki, pracownik naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej, były szef Gabinetu Politycznego przy Ministrze Edukacji; dr Adam Ostolski, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Partii Zielonych; Barbara Chyłka, nauczycielka Gimnazjum nr 5 w Opolu, członkini Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP.

Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć także nową wystawę w warszawskiej siedzibie Związku „Zawód nauczyciel”.

Wystawa przypomina o długiej drodze, jaką przebyliśmy od wydzielonego nauczycielowi kąta we wspólnym mieszkaniu do pierwszej ustawy o pragmatyce zawodowej i do dzisiejszej Karty Nauczyciela. Patrząc na umieszczone na niej dokumenty, myśląc o przesłaniach pozostawionych przez wybitnych uczonych, którzy towarzyszyli nam w budowaniu polskiego systemu edukacji, powinniśmy pamiętać, że w tym kształcie nie dano nam go raz na zawsze, że są zdobycze, które możemy utracić (...)

Mieliśmy szczęście, bo od początku byli z nami najwybitniejsi polscy pedagodzy, luminarze polskiej nauki i artyści. Intelektualiści czasów budowania naszej — po latach niewoli — odzyskanej niepodległości za swój obowiązek uważali udział w dyspucie o kształcie szkoły, o roli nauczycieli, ich przygotowaniu do zawodu i o warunkach ich pracy. Przyjeżdżali do odległych miejscowości, w których organizowano wakacyjne kursy nauczycielskie, i dawali wykłady, zawsze także dla lokalnej społeczności.

Mieliśmy szczęście, bo o kształceniu i wychowaniu myśleli śmiało i nowocześnie. Ich poglądy zaskakują swą aktualnością i nowatorskim ujęciem.

Mieliśmy szczęście, bo nie zabrakło wśród naszych członkiń i członków świetnych organizatorów, oddanych Związkowi. To dzięki ich ofiarności, poczuciu solidarności i gotowości do budowania wspólnoty spotykamy się choćby tu, w gmachu na Smulikowskiego.

Mieliśmy szczęście, bo przez minione lata udało się nam stworzyć warunki do nauki i pracy w szkole oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli, których — jeśli myśleć o nich w kategorii koncepcji — może nam pozazdrościć niejeden kraj. Przypomina o tym wystawa ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8.

 

Nowoczesna szkoła — podnoszenie i eksponowanie jakości pracy

110lat (14 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP
oraz
OUPiS ZNP Filia w Łodzi
zapraszają na
KONFERENCJĘ

„Nowoczesna szkoła
— podnoszenie i eksponowanie jakości pracy”

która odbędzie się 24 września 2015 r. godz. 11.00
w Dużej Sali Obrad UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104

Celem konferencji jest prezentacja rozwiązań, jakie należy wprowadzić w obszarze podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk i uzyskanych osiągnięć.

Program:

1. Otwarcie konferencji — Marek Ćwiek — Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP (godz. 11.00);

2. Wyzwania nowoczesnej szkoły w świetle wymagań stawianych przez państwo wobec szkół — mgr Anna Kostrubała-Brak, mgr Joanna Kotlarz, mgr Agnieszka Arkusińska — Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych;

(Po referacie odbędą się warsztaty nt. „Arkusz obserwacji lekcji w kontekście wymagań państwa, czyli na co zwrócić uwagę planując/obserwując lekcję?” dla grupy 25 osób — czas około 60 minut);

3. Formalnoprawne podstawy rozwoju placówek oświatowych i obszary podnoszenia jakości pracy — przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi;

4. Współczesne wyzwania szkolnego doradztwa kariery — dr Andrzej Zbonikowski — Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Narodowe Forum Doradztwa Kariery;

5. Dyskusja;

6. Przerwa kawowa (godz. 12.30-12.45);

7. Rola dyrektora w podnoszeniu jakości pracy szkoły — Krzysztof Durnaś — dyrektor SP nr 35 w Łodzi;

8. Dobre praktyki szkół i placówek oświatowych (wystąpienia dyrektorów szkół):

9. Kreowanie wizerunku i promocja szkoły, czyli jak pokazać jakość —  Sławomir Waśniewski — wykładowca OUPiS ZNP w Łodzi;

10. Dyskusja;

11. Podsumowanie i zakończenie konferencji (około godz. 14.30).

Organizatory zastrzegają sobie prawo możliwości zmian w programie wynikających z przyczyn niezależnych.

Prezentacje ukazujące zakres zagadnień przedstawionych podczas konferencji:

1. Slajd tytułowy konferencji
2. Anna Kostrubała-Brak, Joanna Kotlarz, Agnieszka Arkusińska, Wyzwania nowoczesnej szkoły w świetle wymagań stawianych szkołom przez prawo, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych
3. Sławomir Waśniewski, Kreowanie wizerunku i promocja szkoły czyli jak pokazać jakość, OUPiS Łódź
4. Andrzej Zbonikowski, Współczesne wyzwania szkolnego doradztwa kariery, AHE w Łodzi
5. Formalnoprawne podstawy rozwoju placówek oświatowych i obszary podnoszenia jakości pracy, Kuratorium Oświaty w Łodzi
6. Krzysztof Durnaś, Rola dyrektora w podnoszeniu jakości pracy szkoły, Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi
7. Małgorzata Joniuk-Piątkowska, Kształcenie zawodowe w ZSP nr 5 w Łodzi, ZSP nr 5 w Łodzi

 

Cytat tygodnia

„Szkoła jak życie — nie zatrzymuje się, a każdy dzień jej pracy odbija się echem w przyszłości.”

Stefania Sempołowska (1869-1944) nauczycielka i działaczka oświatowa
 

„Ani najlepszy program, ani doskonałe metody, ani doświadczenie nie zapewni sukcesu — liczy się nauczyciel, który jest budowniczym i rzeźbiarzem duszy młodego pokolenia — jest to trud chyba najcięższy z trudów życia.”

Zenon Klemensiewicz (1891-1969) naukowiec, językoznawca
 

„Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.”

Margaret Thatcher
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXVIII Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
23 — 25 października 2015 r.
(plik uaktualniony 2. 09. 2015 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP uprzejmie informują, iż Memoriał odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w dniach 23 - 25 października 2015 r. Celem Turnieju jest uczczenie pamięci mistrza szachowego, nauczyciela szkolnictwa średniego i wyższego oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, ul. Piotrkowska 137/ 139; tel. 42 636 21 18 lub do Kol. Anny Walczak, tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 10 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 23/24. 10. br. i 24/25. 10. br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 24. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela — w miejscu rozgrywek. Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy — upominki i dyplomy. Całkowity koszt dla zawodników korzystających z noclegów wynosi 160 zł, dla pozostałych — 100 zł. Członkowie ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej otrzymują 10% zniżki. Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:

Bank Pekao S.A. XI O. w Łodzi 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 24. 10. br. o godz. 10.00, a zakończenie 25. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXVIII Memoriału Szachowego